نویسنده = فخر، ایمان
تأثیر سکوت بر دقتِ تشخیص زیروبمی موسیقی‌دانان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 33-40

ایمان فخر؛ امین هنرمند


رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی"( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 5-13

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ ایمان فخر