نویسنده = فخر، ایمان
رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی"( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 5-13

10.22059/jfadram.2019.241888.615128

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ ایمان فخر