نویسنده = شهاب‌الدین عادل
روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد)

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-55

10.22059/jfadram.2023.349047.615698

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب‌الدین عادل


بررسی خصوصیات بنیادی سینمای تکنوآر

دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 83-92

10.22059/jfadram.2015.56361

شهاب‌الدین عادل؛ سپیده توحیدی