بازتاب نگرش پدیدارشناسانه به مکان بر پایه اندیشه مارتین هایدگر در سینمای یاسوجیرو ازو (مطالعه موردی: داستان توکیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 دانشیار، گروه سینما، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

حضور معماری در سینما در ابعاد مختلفی چون ساختار روایی تا مشخصه‌های تکنیکی اثر قابل‌درک است. این نوشتار تجربه معنادار مکان را در میان مشخصه‌های تکنیکی سینمای یاسوجیرو ازو در «داستان توکیو» جست‌وجو و به‌دلیل محوریت «تجربه معنادار مکان» و برداشت ادراکی از نحوه نمایش آن، در چارچوب نگرش پدیدارشناسی بر پایه اندیشه مارتین هایدگر عمل می‌کند. فرض آن است که تجربه معنادار مکان در مشخصه‌های تکنیکی «داستان توکیو» در انطباق با مولفه‌های منتج از نگرش پدیدارشناسانه هایدگر به مکان قرار دارد که به‌موجب آن چگونگی شکل‌گیری این تطابق به‌عنوان پرسش تحقیق مطرح می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. نتیجه بیانگر آن است که در مشخصه‌های تکنیکی «داستان توکیو» از آنجا که مکان به‌واسطه تثبیت و ماندگاری در حافظه، توانایی در برانگیختن تخیل و امکان تامل آدمی بر موقعیتش، تجربه ادراکی متنوع، ادراک حسی و بی‌واسطه، ارتباط با آدمی و فعالیت‌های او، توجه به جنبه احساسی تجربه، ادراک در بستر محیطی گسترده و توجه به عناصر و اجزای محیط پیرامون، گسترش ارتباطات فضایی میان درون و بیرون، تعامل با دیگران، تعریف حدومرز برای مکان و ارتباط با بستر اجتماعی و فرهنگی‌ خود ادراک‌پذیر شده‌ است، در قرابت با نگرش پدیدارشناسانه هایدگر به مکان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflecting the Phenomenological Approach to Place Based on Martin Heidegger's Thought in the Cinema of Yasujirō Ozu (Case Study: Tokyo Story)

نویسندگان [English]

  • Noushin Sekhavatdoust 1
  • Fariba Alborzi 2
  • Amirhossein Amini 2
  • Shahabeddin Adel 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Associate Professor, Department of Cinema, Art University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article examines the meaningful experience and perception of place among the technical characteristics of Yasujiro Ozu's cinema in "Tokyo Story" and works in the framework of Martin Heidegger's phenomenological approach due to the centrality of "meaningful experience of place." It is assumed that the meaningful experience of place in the technical characteristics of "Tokyo Story" is in accordance with the resulting components of Heidegger's phenomenological approach to place. As a result, the formation of this correspondence is raised as the research question. The current research is a qualitative type and is carried out by phenomenological method due to the importance of experiencing the place. Data have been collected based on reading books, observing the examined sample, and drawing a sketch of the understanding of the spatial relationships of the movie locations.
The result indicates that in Ozu's mise-en-scene style, features such as repetition in the design of the graphic pattern of the backgrounds, repetition in the display of key locations, selecting nature in accordance with the mood of the characters, precision in the use of objects, uniform, and focused lighting, emphasizing the movement of the characters and creating spatial depth have caused the place to be defined based on Heidegger's phenomenological approach by fixing the place in the memory, evoking the imagination and allowing the characters to reflect on their position, perception in a broad environmental context concerning the elements and components of the surrounding environment. Furthermore, in mise-en-scene style, by expanding spatial connections between inside and outside, giving identity to places regarding social, cultural, and environmental contexts, defining limits, paying attention to the emotional aspect of the experience, perception of place in the context of daily life and human activities, direct experience of place, the variety of perceptual experience, and the possibility of interaction with others, the phenomenological approach to the place is adapted. In cinematographic features (low camera height and long take), considering the variety of perceptual experiences in viewing the place due to the low height of the camera, the perception of the place in the context of a comprehensive environment, the possibility of tactility experience, and fixing the location in the memory through the long take, the connection with the phenomenological components of the place is inferred. In the film editing style (shot-to-shot relationship by the establishing shots), by defining the place through the elements and details of the surrounding environment, man and his activities, the expansion of spatial communication between inside and outside, and the possibility of fixing and perpetuating the place in the memory, linking with the phenomenological discourse becomes obvious. Lastly, film sound (environmental sounds specific to each place and sounds outside the frame) with the possibility of perceiving the place in the auditory sensory experience, the experience of the place regarding the surrounding environment, the expansion of spatial communication between inside and outside, stimulating the imagination of the audience to visualize the spatial reference of the sound and the estimation of the size and scale of space, justifies the affinity with Heidegger's phenomenological approach to place.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology of Place
  • Martin Heidegger
  • Yasujirō Ozu
  • Tokyo Story
  • Place
اسحاق‌پور، یوسف (1399). ازو؛ فرم‌های ناپایداری (محمدرضا شیخی، ترجمه). نشر شورآفرین.
بوردول، دیوید و تامپسن، کریستین (1398). داستان توکیو: بازی با زمان و مکان. در مجید اسلامی (ترجمه)، مفاهیم نقد فیلم: تحلیل نئوفرمالیستی و مقالات دیگر (صفحات ۱۸۴-۱۷۷). نشر نی.
بوردول، دیوید (1399). ازو و بوطیقای سینما (روبرت صافاریان، ترجمه). نشر مرکز.
هاسومی، شیگه‌هیکو (1401). ازو یاسوجیرو (عظیم جابری، ترجمه). نشر درون.
Berra, J. (2015). Tokyo Is a Nice Place: The Suburban, the Urban, and the Space in Between in Early Ozu. In W. Stein, & M. DiPaolo (Eds.), Ozu International Essays on the Global Influences of a Japanese Auteur (pp.11-28). Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781501304743.ch-002
Bordwell, D. (1988). Ozu and the Poetics of Cinema. Princeton University Press. https://archive.org/ details/ozu-and-the-poetics-of-cinema-david-bordwell
Bordwell, D., & Thompson, K. (2008). Film Art: An Introduction. McGraw Hill. https://archive.org/ details/davidbordwellkristenthompsonfilmartanintroductioneighthed.
Cairns, G. (2014). Historical Cinematic Space: The Architecture of Culture in Jean Renoir’s Le Grande Illusion and Yasujiro Ozu’s Tokyo Story. Film & History: An Interdisciplinary Journal, 44(2), 22-44. https://doi.org/10.1353/flm.2014.a562887 Collins, J., & Selina, H. (2012). Introducing Heidegger: A Graphic Guide. Icon.
Dreyfus, H. L. (1991). Being-in-the-World, A Commentary on Heidegger's Being and Time, division I. MIT Press.
Hammond, J. M. (2015). A Sensitivity to Things: Mono no aware in Late Spring and Equinox Flower. In W. Stein, & M. DiPaolo (Eds.), Ozu International Essays on the Global Influences of a Japanese Auteur (pp.77-89). Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781501304743.ch-005
Heidegger, M. (2001a). Being and Time (J. Macquarrie, & E. Robinson, Trans.). Blackwell.
Heidegger, M. (2001b). Poetry, Language, Thought (A. Hofstadter, Trans.). HarperCollins.
Heidegger, M. (with Hofstadter, A.). (2001). Poetry, Language, Thought. HarperCollins.
Holl, S. (2006). phenomenal zones. In S. Holl, J. Pallasmaa, & A. Pérez-Gómez (Authors), Questions of Perception, Phenomenology of Architecture (pp.44–119). William Stout.
Holt-Damant, K. (2003, October 3-5). Constructs of space : German Expressionism, Mies van der Rohe and Yasujiro Ozu [Conference presentation]. 20th Annual Conference of the Society of Architectural Historians Australia and New Zealand, University of Sydney, Sydney. https://eprints.qut .edu.au/21215/
Kerimov, T., & Kerimov, K. (2014). The Evanescent Thing: Heidegger and Ozu. KronoScope, 14, 195-210. https://doi.org/10.1163/15685241-12341305
Lapworth, A. (2016). Cinema, thought, immanence: Contemplating signs and empty spaces in the films of Ozu. Journal of Urban Cultural Studies, 3(1), 13-31. https://doi.org/10.1386/jucs.3.1.13_1
Lupalo, O., & Gungormez Akosman, B. (2019). Finding the essential meanings in architecture: Martin Heidegger, Jorn Utzon and Turgut Cansever. Phenomenological approach. Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2(1), 37-46. https://dergipark.org.tr/en/pub/arhuss/issue/44842/ 541150
Novinrooz, R. (2021). Embodied At-Homeness: Reflections on Dwelling Experiences Framed in Yasujiro Ozu’s Tokyo Story. In J. F. Kerestes, & V. Vahdat (Eds.), 2021 Architecture & Film Symposium (pp.18-29). Ball State University. http://architectureandfilm.org/index.php/3d-flip-book /2021-architecture-film-proceedings/
Paulus, T. (2015). In Yoko’s Room: Hou, Ozu, and the Poetics of Space. In W. Stein, & M. DiPaolo (Eds.), Ozu International Essays on the Global Influences of a Japanese Auteur (pp.133-152). Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781501304743.ch-008
Peris, M. (2011). La habitación de Ozu. DC PAPERS: revista de crítica y teoría de la arquitectura, (21-22), 71-78. http://hdl.handle.net/2099/11869
Richie, D. (1977). Ozu His Life and Films. University of California Press.
Rocamora, I. (2019). Cinema and Heidegger:The Call to Being in Ozu, Antonioni, Tarr [Doctoral dissertation, University of Edinburgh]. Edinburgh Research Archive (ERA). https://doi.org/10.7488 /era/601
Sharr, A. (2007). Heidegger for architects. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203934197
Simitch, A., & Warke, V. (2014). The language of architecture, 26 Principles Every Architect Should Know. Rockport Publishers. https://fliphtml5.com/ghkkw/cahu/basic/101-150
Smith, D. W. (2018). Phenomenology, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/phenomenology/
Wheeler, M. (2020). Martin Heidegger, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/heidegger/