دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 1414116، اردیبهشت 1392، صفحه 1-95 (46 هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی)