دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 1414116، بهار 1392، صفحه 1-95 (46 هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی) 
4. زیبایی شناسی سایه پردازی در فیلم-نوآر

صفحه 35-52

کیانوش جهاندیده؛ حمید دهقانپور