کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
تحلیل رواییِ فانتزی در فیلم سینمایی آقای هالو

دوره 3، شماره 42، فروردین 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2012.24365

احسان آقابابایی؛ مهدی ادیبی؛ جمال محمدی