نویسنده = ������������ ��������������
تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-16

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی؛ محمدرضا تفضلی


جستاری بر سازماندهی فواصل و رویکرد دُدِکافنیک در موسیقی دمیتری شستاکویچ

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-40

حسین قنبری احمد آباد؛ محمدرضا تفضلی