نویسنده = محمد شهبا
اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی

دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 53-61

10.22059/jfadram.2021.316659.615511

محمد شهبا؛ فاطمه اسکندری


رویکرد شناختی به روایت اعتمادناپذیر در سینما

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-26

10.22059/jfadram.2015.55377

محمد شهبا؛ بهاره سعیدزاده