نویسنده = محمد شهبا
اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی

دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 53-61

محمد شهبا؛ فاطمه اسکندری


عناصر غیرروایتی در فیلم‌ روایتی (بررسی موردی فیلم‌های آخر بهار و چانکینگ اکسپرس)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 41-50

محمد شهبا؛ محمدرضا شریف زاده؛ حسین شاهق


رویکرد شناختی به روایت اعتمادناپذیر در سینما

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-26

محمد شهبا؛ بهاره سعیدزاده


واقع‌گرایی در فیلم: نگاهی انتقادی به نگره‌ی همانندی گریگوری کوری

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، اسفند 1392، صفحه 21-30

محمد شهبا؛ مهرداد پورعلم