کلیدواژه‌ها = میزانسن
دلالت معنایی میزانسن در سینمای هنری ایران

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 35-46

10.22059/jfadram.2012.29032

محمد شهبا؛ محمد طبرسا


شاهنامه و جنبه های سینمایی آن

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 85-97

حمید دهقانپور؛ جلال الدین کزازی؛ مهدی پوررضائیان