کلیدواژه‌ها = انیمه
ژانر و هویت؛ مطالعه تطبیقی نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین ژانرهای بومی سینما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/jfadram.2024.367225.615803

سام ایزدی


سیر تحول انیمه‌های پر زد و خورد ژاپنی از تزوکا تاکنون در فرم بصری

دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-31

10.22059/jfadram.2021.316692.615510

محمد رضا حسنائی؛ امیر محمد دهستانی؛ سپهر مومنی ایرد موسی


بازنمایی مضامین مذهبی در انیمیشن با بررسی الگوهای به‌کار‌گرفته‌ شده در آثار ژاپنی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

10.22059/jfadram.2017.242877.615132

سعیده سادات موسوی؛ سید سعید احمدی زاویه؛ محمدرضا حسنایی