نویسنده = حسنائی، محمد رضا
سیر تحول انیمه‌های پر زد و خورد ژاپنی از تزوکا تاکنون در فرم بصری

دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-31

10.22059/jfadram.2021.316692.615510

محمد رضا حسنائی؛ امیر محمد دهستانی؛ سپهر مومنی ایرد موسی