افزایش میزان باورپذیری در انیمیشن‌های سه بعدی رایانه‌ای با تمرکز بر انتقال احساس از طریق صورت کاراکتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر

2 دانشگاه هنر تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله مطالعه عوامل موثر در باورپذیری چهره در انیمیشن‌های سه بعدی رایانه‌ایست. برای بررسی این موضوع، اهمیت چهره از چهار دیدگاه چهره‌خوانی و زبان چهره ، زبان بدن و جایگاه چهره در آن، سهم چهره در ارتباط و نیز سهم حس بینایی مخاطب مورد بحث قرار گرفته است. مفهوم باورپذیری در انیمیشن‌های سه بعدی رایانه‌ای و در پس آن، باورپذیری چهره، مقوله‌ دیگری است که بر اساس دیدگاه کوری و کانیا تحت عنوان واقع نمایی تصویر متحرک مورد بررسی قرار خواهد. در این مقاله بر مبنای مفاهیم یاد شده، تلاش می‌شود تا راهکارهایی برای ارتقای باورپذیری چهره در انیمیشن‌ها ارائه گردد. مقاله حاضر هم چنین مفهوم دره غریب نمایی که اساسی‌ترین چالش باورپذیری چهره در انیمیشن‌های سه بعدی رایانه‌ایست، را مورد بررسی قرار خواهد داد. این بررسی، فرصتی را فراهم می‌کند تا بر اساس آن، به راهکارهایی عملی برای خلق چهره‌هایی باورپذیر دست یافته شود. در پایان، بازیگری در انیمیشن به عنوان عنصری مهم در انتقال احساسات به مخاطب، مورد کنکاش قرار گرفته و تلاش می‌شود تا روش‌هایی از بازیگری ارائه گردد که به افزایش میزان باورپذیری چهره کمک نماید. مطابق نتایج مقاله چهره انسان‌ها، جایگاه ویژه‌ای در زبان بدن و باورپذیر ساختن کاراکترهای انیمیشنی سه‎‌بعدی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

growth of the level of believability in 3D computer animations focusing on the emotion transfer through the face of a character

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Hosnaee 1
 • Salman Siavashi 2
2 University of Art. Tehran
چکیده [English]

What is important in this study as the main purpose, is face believability in 3D computer animations. To examine this, the importance of face has been discussed according to four perspectives as follows: face reading and face language, body language and face position in it, the importance of face in communication and finally the importance of sense of sight. The reason for focusing this paper on 3D animation, in addition to the personal concerns of the authors, was to find a way to translate that trusted facial element into faces in 3D animation. Another reason for focusing on this type of animation is its increasing popularity in various areas due to its high flexibility, which continually changes its aesthetic boundaries.
There are some presented numbers which show that even in the simplest models of communication, the face plays the most crucial role in conveying emotions. The notion of believability in computer animations and, subsequently, face believability, is another subject examined on the basis of Curie and Kania's view as the real motion picture, which provides a basis for the best description of real 3D computer animations. According to the concepts mentioned above, we try to provide solutions to enhance the believability of the faces in the animations alluded. The animator must know his character so well that he can recognize his personal reality in the moment. It is the role of the animator and his skills as an actor that can provide the audience with believable characters. This is more important in the face because it is the source of emotion and the believability of the emotion is very important to the audience.
Uncanny valley, the most critical challenge of face believability in 3D computer animations, is also examined. What follows is an examination of two opposing viewpoints: one considers the universality of emotions to be true and the other considers it basically to be false. This study provides an opportunity to achieve practical solutions for the creation of believable faces. In the end, acting in animation is explored as an important element in conveying emotions to the audience; and attempts are made to develop methods of acting so that it helps to enhance the believability of the face. The results of this article show that humans are able to read each other's body language, and since the face conveys full meaning when it comes to emotions, it has a special place in body language and the believability of 3D animated characters. In addition to the method of Acting, Kennedy's perspective on acting, inspired by the concept of Morris, was also discussed in this article. Finally, it should be noted that what is most important in acting is the believability of character emotions. This is especially important when it comes to photographic realism.If the character's face is designed in harmony with its intrinsic characteristics, it will likely have a better chance of conveying the emotions to the audience. This can help character designers in animations to create more believable characters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physiognomy
 • Believability
 • Three-dimensional computer animation
 • Uncanny valley
 • Acting
 • اندرو، دادلی (1386)، تئوری‌های اساسی فیلم، ترجمه مسعود مدنی. چاپ دوم، انتشارات رهروان پویش.

  • بازن، آندره (1387)، «هستی شناسی تصویر عکاسی»، ترجمه محمد شهبا، نشریه بیناب آبان، شماره 12،صص 19-12.
  • بوکانان، اندرو (1395)، «حالات چهره برای ارتباط تلقینی عواطف در شخصیت های انیمیشنی»، ترجمه کیان هدایت، فصلنامه تخصصی سینما انیمیشن، شماره 6،صص 59 -50.
  • بهرام شتربان، باقر، روحی، صمد (1395)، «جایگاه بیان چهره در انیمیشن های کامپیوتری سه بعدی و نقش اصل اغراق در کیفیت آن»، فصلنامه تخصصی سینما انیمیشن، شماره 6،صص 146-136.
  • پرهام، رقیه (1371)، «ارتباطات غیر کلامی و شیوه بهبود آن ها»، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، پیش شماره 4،صص 191 -170.
  • تاسک، پتر (1391)، «سیر تحول عکاسی»، ترجمه محمد ستاری، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
  • شهبا، محمد، پورعلم، مهرداد (1392)، «واقع گرایی در فیلم: نگاهی انتقادی به نگره  همانندی گریگوری کوری»، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 18،صص 29-21.
  • رادمهر، بیژن (1377)، «راز و رمز چهره ها»، تهران: نشر نوربخش.
  • صولتی، سیده هدی (1394)، «بیان مفهوم انیمیشن بدون کلام به وسیله شیوه حرکات بدن و زبان سینمایی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران.
  • طاهری، علیرضا (1397)، «فیزیونومی یا چهره شناسی و انعکاس آن در نقاشی و ادبیات»، فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره 73،صص 102-93.
  • طباطبایی، سید مسلم (1394)، «بررسی رویکردهای ارتقاء باورپذیری در انیمیشن رایانه‌ای با تمرکز بر نقش بازیگری کاراکتر در انیمیشن سه بعدی روایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران.
  • فالفر، مک (1387)، «چهره خوانی»، ترجمه سید منصور واحدی، چاپ پنجم، تهران: نشر دات.
  • فیگین، گری (1391)، «راهنمای کامل هنرمندان در حالات چهره»، ترجمه علیرضا محمدی، تهران: نشر میردشتی.با
  • کوری، گرگوری (1387)، «فیلم، واقعیت و وهم گرایی»، ترجمه ایمان آقابابایی، نشریه علوم اجتماعی، رسانه های دیداری و شنیداری،صص 185-163.
  • مانوویچ، لف (1394)، «جلوه‌های واقعیت نمایانه در انیمیشن کامپیوتری»، ترجمه سارا خلیلی، فصلنامه تخصصی سینما انیمیشن، شماره 3، صص43-34.
  • هوکس، اد (1390)، «بازیگری برای انیماتورها»، ترجمه فرناز خوشبخت، باقر بهرام و مریم تقی بیگی، تهران: انتشارات سوره مهر.
   • Christophers, Kelly (2012), " Realism in CGI character performance: a comparative study of the evolution of key-framed animation and motion capture systems at Weta Digital Studios ", MA Research Report. University of the Witwatersrand, Johannesburg, 22-37
   • Cissell, Katherine (2013), " A Study Of The Effects Of Computer Animated Character Body Style On Perception Of Facial Expression", Purdue University, 9-25.
   • Freud, Sigmund (1919),"The Uncanny", Volume XVII, London: The Hogarth Press.
   • Geller, Tom (2008), "Overcoming the Uncanny Valley", IEEE computer graphics and applications, 11-17
   • GIRALT, GABRIEL F. (2010), " Realism and Realistic Representation in the Digital Age", Journal of Film and Video, Vol. 62, No. 3, 3-16
   • Kania, Andrew (2009), " Realism ", Livingston, Paisley and Plantinga, Carl. The Routledge Companion to Philosophy and Film. Oxon, UK: Routledge, 2009:  237 - 248. Print.
   • Kennedy, Jason (2013), " Character acting: a case for better animation reference", the 4th Annual Conference, Popular Culture Association of Australia and New Zealand (PopCAANZ), Brisbane, Australia, 11-20
   • Lohmeyer, Edwin (2012), " From Cellulloid Realities to Binary Dreamscapes", Masters Thesis - Art & Visual Studies. University of Kentucky
   • Louis, Clare (2014), " A Study of How the Technological Advancements in Capturing Believable Facial Emotion in Computer Generated (CG) Characters in Film has Facilitated Crossing the Uncanny Valley", Bronwyn Home, 20-34
   • Mori, Masahiro (2012), "The Uncanny Valley", IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE, 98-100
   • O’Sullivan, Carol (2008), " Evaluating the emotional content of human motions on real and virtual characters ", Graphics and Visualization, 67-74
   • Prince, Stephen (2012), "Digital Visual Effects in Cinema: The Seduction of Reality", New Jersey, USA: Rutgers Press.

  Prince, Stephen (1996), " True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory", Film Quarterly, Vol. 49, No. 3, 27-37.