نویسنده = �������� �������� ��������
تحلیلی بر اندیشه خلق فضا در صحنه‌پردازی جوزف اسووبودا

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، شهریور 1392، صفحه 55-68

10.22059/jfadram.2013.36446

حمید صنیعی پور؛ جلیل خلیل آذر؛ جابر دانش


طرّاحی فضا ومکان درنمایش‌های سنتی- مذهبی ایران؛ یک پیشنهاد

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، بهمن 1391، صفحه 23-34

10.22059/jfadram.2013.29668

رحمت امینی؛ جلیل خلیل آذر؛ وحید معینی


بررسی نسبت نور، سایه و تاریکی با تئاتردر قبل و بعد از آدولف آپیا

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 33-42

اسماعیل شفیعی؛ جلیل خلیل آذر