گفتمان زن باوری در کهن الگوی سفر قهرمان: بررسی موردی انیمیشن سینمایی‌ زوتوپیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدهی هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدهی هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

      در بیشتر انیمیشن­های مطرح جهان قهرمانان نقشی اساسی و محوری دارند. زوتوپیا، برنده­ی اسکار بهترین انیمیشن 2016 نیز فیلمی با درون مایه­ی قهرمانی­است. این اثر که در قالب داستان حیوانات یا تمثیل حیوانی پرداخته شده، داستان دختر بچه­ی خرگوشی به­نام جودی هاپز را روایت می­کند. جودی برخلاف بسیاری از کلیشه­های دیزنی، شاهزاده نیست. او متعلق به طبقه­ی متوسط و از خانواده­ای کشاورز پیشه است. داستان زوتوپیا در دنیای مدرن رخ می­دهد. داستان­ها و اساطیر، ساختارهای کهن­الگویی و اسطوره­ای مشترک دارند؛ الگوهایی که با تنوعی نامحدود در آثار ادبی و هنری تکرار می­شوند. سفر قهرمان یکی از نظریه­هایی است که به­وسیله­ی آن می‌توان به ساختارهای تکرارشونده در داستان­های مختلف پی­برده، به تحلیل آن­ها پرداخت. هدف این مقاله، دستیابی به کاربرد کهن­الگوی سفرقهرمان و بازیابی مصداق­های زن­باوری در روایت انیمیشن زوتوپیا است. چهارچوب نظری تحلیل این انیمیشن مبتنی بر رویکرد ساختارگرایانه­ی سفرقهرمانِ ژوزف کمپبل و روش پژوهش، توصیف و تحلیل روایت بصری این انیمیشن است. نتایج حکایت از وجود هماهنگی­های زیادی میان داستان زوتوپیا با کهن­الگوی سفر قهرمان دارد که در راستای مباحث جهانیِ روز، ازاین الگو برای طرح گفتمان­های مربوط به زن­باوری در رسانه­ی انیمیشن بهره­برداری می­شود، چنان­که براساس همین گفتمان، بسیاری از شخصیت­های قهرمانی انیمیشن در دهه­ی اخیر، بازتولید شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The discourse of feminism in the archetype of the hero's journey: A Case Study of Cinematic Animation Zootopia

نویسندگان [English]

  • Maryam Kahvand 1
  • hamid sadeghian 2
1 Assistant Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Heroes play a pivotal role in animation. Stories and myths have common structures of archetypes and myths; patterns that are repeated with unlimited variety in literary and artistic works. The hero's journey is one of the theories by which the repetitive structures in different stories can be realized and analyzed. Joseph Campbell is one of the most important and influential writers in the field of mythology. The theoretical basis of Campbell's archetype is based on his understanding of Jung's theories.
The purpose of this article is to achieve the application of the archetype of the hero's journey and to retrieve examples of feminism in the narration of Zootopia animation. The theoretical framework of the analysis of this animation is based on the structuralist approach of the hero's journey of Joseph Campbell and the research method is to describe and analyze the visual narrative of this animation. The results indicate that there are many similarities between the story of Zootopia and the archetype of the hero's journey, which is used in the context of current world issues to raise discourses about feminism in the animation media. Based on this discourse, many of the heroic characters of the animation have been reproduced in the last decade. Disney Studios' animations of the last decade focus on female characters and heroes. The company continues its activities for productions centered on female heroes. Zootopia is one of the most successful and influential works of this company, which is trying to show one of its most important products in the field of feminist thought, considering the teachings of the modern world and the transition from modernism to postmodern.
Zootopia, winner of the 2016 Academy Award for Best Animation, is also a film with a heroic theme. Told in the form of an animal story or animal allegory, this work tells the story of a girl rabbit named Judy Hopps. Judy is not a princess, unlike many of Walt Disney Studios' stereotypes. She belongs to the middle class and comes from a farming family. The setting of Zootopia is the modern world. In this modern utopian world, animals have evolved and hunter-gatherer animals live together peacefully. Judy Rabbit is a girl who has dreamed of becoming a policeman since childhood. She wants to make the world a better place to live. Judy's childhood is associated with themes such as activity and participation in social affairs, defense of the oppressed against the oppressor, and hunted versus the hunter. In this regard, the efforts of Judy's parents to dissuade her from her modern goals and aspirations are unsuccessful and thus they choose to support Judy's decisions and stand by her. Judy is sincerely striving to achieve her dreams. In this animation, the protagonist goes beyond the ideals of egalitarianism.  Gender-related issues are represented in a more modern perspective in this work. In addition to gender issues, other underlying themes such as racial and social (species) acceptance as well as contemporary issues such as inclusion of all beliefs, creed and habitats have been incorporated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of Feminism
  • Archetype
  • Female Hero
  • Zootopia
 آقاجانی زلتی، سمیه و خزانه‌دارلو، محمدعلی (1395). بررسی داستان عجیب و غریب در هزار و یک شب، براساس کهن الگوی سفر قهرمان ژوزف کمپبل، فصلنامه پژوهش‌های ادبی و بلاغی، سال پنجم، شماره 17، زمستان 1395، صفحات 27-40. 8.
سجادی، سید مهدی (1384). فمینیسم در اندیشه پست مدرنیسم، نشریه‌ی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، دوره 8، شماره 29، صفحات 7 تا 38. 
ﺳﻤﻴﻊ زاده، رﺿﺎ. ﺧﺠﺴﺘﻪ ﮔﺰاﻓﺮودی، ﺳﺠﺎد (1395). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﻮزف کمپبل، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ - ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻏﻨﺎﻳﻲ، ﺳﺎلﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎرة ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ، صفحات47 تا 56.
 سلیمانی، رضا؛ هراتی، محمدجواد (1394). نظریه «بازنمایی» و انگاره‌های معنایی گفتمان رسانه‌ای آمریکا از اسلام و ایران، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال ششم، شماره چهارم، صفحات 99 تا 122.
 شمس نجف آبادی، الهه. ناظری، افسانه (1396). اسطوره و ابر قهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی، دو فصلنامه علمی - ترویجی پژوهش هنر، سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان، صفحات 31 تا 41.
 عبداله زاده برزو راحله، ریحانی محمد (1396). نقد کهن الگویی سفر قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریه ژوزف کمپبل، پژوهشنامه ادب حماسی، پژوهش نامه فرهنگ و ادب، بهار و تابستان شماره 13، صفحات 71- 88 .
 کمپبل، جوزف (1389). قدرت اسطوره، گفتگو با بیل مویرز، ترجمة عباس مخبر، تهران، نشر مرکز.
 کمپبل، جوزف (1392). قهرمان هزارچهره، ترجمة شادی خسروپناه. چاپ پنجم، تهران، نشر گل‌آفتاب.
 کوپا، فاطمه. محمدی بدر، نرگس. گرجی، مصطفی. محمدپور، خیرالنساء (1394) کهن‌الگوی قهرمان در منظومۀآرش کمانگیرسیاوش کسرایی، فصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، دوره 11، شماره 38، صفحات 165-198.
 گلمزاری وجیهه، شیخ مهدی علی (1394). تلفیق تک اسطوره‌ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی 2001 در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح، نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، بهار و تابستان، دوره 5، شماره 10، از صفحات 79 – 93.
 نوری، علی، علیجانی، محمد (1396). فردیت قهرمان در فیلم رنگو، دوفصلنامه‌ی علمی- ترویجی پژوهش هنر، سال هفتم، شماره‌ی چهاردهم، پاییز و زمستان، صفحات 121 تا 133. 
 وگلر، کریستوفر (1390). ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلم نامه، ترجمه: عباس اکبری، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
 هال، استوارت (1391). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه: احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی.
 هندرسن، ژوزف (1383). انسان و اسطوره‌هایش، ترجمه: حسن اکبریان طبری، تهران، نشر دایره.
 یونگ، کارل گوستاو (1386). انسان و سمبول‌هایش، ترجمه: محمود سلطانیه، تهران، نشر جامی.
Casper, M. J. )2016(. Men In Tights, Women Who Fight: Gender, race, & Superheroes. Retrieved Spring 2016, from https://hsp. arizona.edu/sites/hsp.arizona.edu/files/Syllabus_28.pdf
Garabedian, Juliana. )2014-2015(. Animating Gender Roles: How Disney is Redefining the Modern Princess. James Madison Undergraduate Research Journal, Volume 2 | Issue 1.
Jones, A. )1996(. Feminism Reclaimed, NewYork.
Marie, Mallia Jillian. )2018(. Changing Representations of Women in Disney Films. Bachelor’s Dissertation. Retrieved 2022, from https://scholars.indstate.edu/bitstream/handle/10484/12132/
Barber_McKenzie_2015_HT.pdf?sequence=1&isAllowed=y Weedon, Chris. )1989(. Feminist Practice and Post Structuralist Theory, Oxford, Basil Blackwell.