بازتاب پدیدۀ بیگانه‌هراسی در نمایشنامۀ تاجر ونیزیِ ویلیام شکسپیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدة هنر ادیان و تمدن‌ها، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیگانه‌هراسی پدیده‌ای اجتماعی است و ریشه در ترس و تنفر از افراد خارجی با قومیت‌های گوناگون دارد. بازتاب این پدیده را در پنج نمایشنامه از شکسپیر ازجمله تاجر ونیزی، اُتللو، توفان، تیتوس آندرنیکوس و آنتونیوس و کلئوپاترا می‌توان ردیابی کرد. در این میان، تاجر ونیزی در پرداختن به شخصیت‌ها و گروه‌های بیگانه (شایلاک یهودی، جسیکا و...) از اهمیت بیشتری برخوردار است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر در پی شناسایی و ترکیب‌شناسی مفهوم بیگانه‌هراسی در تاجر ونیزی و تبیین ریشه‌های اجتماعی آن با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناختی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تاریخی، تحلیلی ـ تطبیقی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و تصویری است. مقالة پیشِ رو، ضمن بیان کلیات پژوهش، به تحلیل ریشه‌های شکل‌گیری بیگانه‌هراسی در دوران الیزابت اول و بازتاب آن در تاجر ونیزی پرداخته است. با تحلیل دیالوگ‌ها و رویدادهای این نمایشنامه، این واقعیت عیان شد که اقتصاد و مذهب یهودیت بارزترین عناصر تضاد گروهی و به‌وجودآورندة بیگانه‌هراسی در میان شخصیت‌های نمایشی است. علاوه‌بر این، یافته‌ها بیانگر آن‌ است که شخصیت‌های تاجر ونیزی، نسبت به چهار نمایشنامة دیگر، قابلیت طبقه‌بندی بیشتری با تعاریف گروه خودی و غیرخودی و نظریة تهدید یکپارچه دارد. هدف شکسپیر از بازتاب این پدیده، انتقاد از رفتارهای نژادپرستانه و تعصب‌گرایانه بود. درواقع، وی خواستار برابری و عدالت در جامعة الیزابتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Xenophobia Phenomenon Reflected in Shakespeare’s “The Merchant of Venice”

نویسندگان [English]

  • Jalil Khalil Azar 1
  • Fatemeh Mohtadi 2
  • Rahmat Amini 3
1 PhD Student in Art Research, Art of Religions and Civilizations School, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. in Dramatic Literature, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, School of Performing Arts and Music, College of Fine arts, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The term xenophobia describes a social phenomenon rooted in fear and hatred of foreigners from different ethnic groups. This phenomenon is understandably reflected in five Shakespearean plays: The Merchant of Venice, Othello, The Tempest, Titus Andronicus, and Anthony and Cleopatra; among which, The Merchant of Venice has more importance in addressing foreign characters and groups (i.e. Shylock the Jew, Jessica and etc.). In studies conducted on this subjected and printed in books, thesis, and articles in Iran and abroad, no direct reference has been made to the reflection of xenophobia in Shakespearean plays. The subjects most often dealt with in sources focused on prejudice, colonialism, racial discrimination, histories of immigration, and political-economic relations between different ethnic groups and race in Shakespeare’s era. Shakespeare in India and South Africa: Colonialist versus Colonized (Rafiei, 2001) and The Mutual Effect of Drama and History during the Elizabethan Period with Emphasis on the Historical Shakespearean Plays (Bonyadi, 2003) are two of these sources. So are Shakespeare and Politics (Moradi, 2007), and Islam and Politics in Dramatic Literature during Elizabethan Period (Asadi Amjad et al., 2001). This article intends to analyze the events that take place in The Merchant of Venice, and to merge them with the Integrated Threat Theory (ITT), In Groups and Out Groups in order to analyze the reflection of xenophobia in Shakespeare’s dramatic literature. The main purpose of the research was to identify and explain the concept of xenophobia in The Merchant of Venice and to clarify its social roots by use of sociological theories. The following questions were raised as the research questions in order to achieve the mentioned goal: A) What is the xenophobia phenomenon and how is it reflected in Shakespeare’s The Merchant of Venice? B) How is the xenophobia in The Merchant of Venice different from that in other Shakespearean plays (Othello, the Tempest, Anthony and Cleopatra, and Titus Andronicus)? While addressing the theoretical framework this article uses historical and analytic-comparative methods and relies on library sources and pictures, to present the subject under two headings: A) Shakespeare and the xenophobia phenomenon; In this section, the roots leading to the formation of xenophobia in Shakespeare’s era, and the reflection of xenophobia in his plays, are identified and explained by using a sociological approach. B) The Merchant of Venice and xenophobia; under this heading, the play is reviewed first, and then the relationships of the characters, especially of Shylock with xenophobia are explained. Finally, the play is merged with the Integrated Threat Theory. Analysis of the dialogues and events of the play revealed the fact that economy and Judaism were the most pronounced elements of group conflict and created xenophobia among the characters in the play. Moreover, the research findings indicate that, compared to the other four plays, the characters in The Merchant of Venice can be easily classified using the definitions of In Groups and Out Groups and The Integrated Threat Theory. In reflecting the xenophobia phenomenon, Shakespeare intended to criticize racist and prejudicial behaviors. In fact, he advocates equality and justice in the Elizabethan society.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • In Groups
  • the Integrated Threat Theory
  • the Merchant of Venice
  • Out Groups
  • Shakespeare
  • Shylock
  • Xenophobia Phenomenon
استوارت، فیلیپا (1384)، زندگی‌نامة ویلیام شکسپیر، ترجمة خسرو شایسته، چاپ پنجم، علمی و فرهنگی، تهران.
اسدی امجد، فاضل و همکاران (1390)، اسلام و سیاست در ادبیات نمایشی دوران الیزابت: نمایش‌نامه‌های تیمور لنگ و اُتللو، فصل‌نامة پژوهش ادبیات معاصر جهان، دورة 16، شمارة 62‌ :22-5.
براکت، اسکار گروس (1366)‌، تاریخ تئاتر جهان، ترجمة هوشنگ آزادی‌ور، جلد اول،‌ چاپ اول، نقره،‌ تهران.
بنیادی، علیرضا (1382)، تأثیر متقابل درام و تاریخ در دوران الیزابت با توجه به نمایش‌نامه‌های تاریخی شکسپیر، دانشکدة هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
رفیعی، مریم (1390)، شکسپیر در هند و آفریقای جنوبی: استعمارگر در برابر استعمارشده، دانشکدة زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران.
شکسپیر، ویلیام (1390)، تاجر ونیزی، ترجمة علاءالدین پازارگادی، چاپ ششم، علمی و فرهنگی، تهران.
صورتگر، لطفعلی (1373)، تاریخ ادبیات انگلیس، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران.
مرادی، جواد (1386)، شکسپیر و سیاست، دانشکدة هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
هاجس، سی والتر (1365)، تماشاخانة شکسپیر، ترجمة شهلا بختیار، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، تهران.
Boehnke, Klaude (‌2001), Declaration of the World Conference in International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia, Publishers: ILO, IOM, OHCHR, UNHCR, New York.
Dell Publishing Company (2012), The American Heritage dictionary, Fifth Edition, Publisher: Dell, New York.
Goose, N & Luu, L (2005), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, First Edition, Publisher: Sussex Academic Press, London.
Griffin, E. J (2009), English Renaissance Drama and the Specter of Spain: Ethno poetics and Empire, First Edition, Publisher: University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 
Holy bible, New Testament, Matthew, 27: 24-25.
Kermode, L. E (2009), Aliens and Englishness in Elizabethan Drama, First Edition, Publisher: Cambridge University Press, New York.
Loomba, A (2002), Shakespeare, Race, and Colonialism (Oxford Shakespeare Topics), Second Edition, Publisher: Oxford University Press, USA.
Matar, N (1999), Turks, Moors, and Englishmen in the Age of Discovery, First Edition, Publisher: Columbia University Press, New York.
Merriam-Webster, I (2013), Webster’s all-in-one dictionary & thesaurus, Second Edition, Publisher: Federal Street Press, USA.
Riek, B.M & Mania, E.W & Gaertner, S.L (2006), Intergroup threat and out-group attitudes: A meta-analytic review, Personality and Social Psychology Review, Volume 10, 336-353.
Sokol, B. J (2010), Shakespeare and tolerance, First Edition, Publisher: Cambridge University Press, New York.
Shapiro, J (1997), Shakespeare and the Jews, First Edition, Publisher: Columbia University Press, New York.
Smelser, N. J & Baltes, P. B (2001), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Volume 12, Publisher: Elsevier, New York.
Stephan, W. G & Stephan, C. W (1996), Reducing Prejudice and Discrimination (Integrated Threat Theory of Prejudice Intergroup relations), Publisher: The Claremont Symposium on applied social psychology, USA.
www.Britannica.com
www.collinsdictionary.com
www.etymonline.com
www.unesco.org
https://wikispaces.psu.edu/pages/viewpage.action?pageId=41095610