نویسنده = �� �������������������� ������ ������������