نویسنده = ������������ ������������������ �������� ��������
تخیّل فعّال دربازیگری رئالیستی

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2018.246918.615150

محمد مهدی سلطانی سروستانی