نویسنده = عظیم پورتبریزی، پوپک
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 147-154

محمدباقر قهرمانی؛ پوپک عظیم پورتبریزی؛ سمیه میرزاحسینی