نویسنده = بهروز محمودی بختیاری
نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد بر اساس نظریه فرکلاف

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-24

10.22059/jfadram.2019.219667.615006

محمدباقر قهرمانی؛ میترا علوی طلب؛ بهروز محمودی بختیاری؛ نغمه ثمینی


شکل‌گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک

دوره 21، شماره 2، دی 1395، صفحه 15-24

10.22059/jfadram.2016.59694

محمدباقر قهرمانی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ پرستو محبی