نویسنده = شفیعی، اسماعیل
منابع و سرچشمه های سازنده حرکت در تئاتر گارجنیدزه( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 67-76

سید رضا موسوی؛ اسماعیل شفیعی


فضا‌های دیجیتال و سنت خلق محیط‌های انگاره‌گرایانه در صحنه‌پردازی تئاتر معاصر غرب

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-70

اسماعیل شفیعی؛ جلیل خلیل‌آذر؛ نیلوفر ملک


بررسی نمودهای آراء و نظریات باختین در تئاتر استانیه‌فسکی

دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 61-72

اسماعیل شفیعی؛ مهدی اعتماد سعید