نویسنده = جعفرپور نصیرمحله، حلیمه
تعداد مقالات: 1
1. موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، پاییز 1393، صفحه 17-24

سیداحمدرضا خضری؛ حلیمه جعفرپور نصیرمحله