نویسنده = ���������� ��������������������
موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، مهر 1393، صفحه 17-24

10.22059/jfadram.2014.51689

سیداحمدرضا خضری؛ حلیمه جعفرپور نصیرمحله