نویسنده = افشار مهاجر، کامران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 71-82

محمدعلی صفورا؛ کامران افشار مهاجر؛ فاطمه حسینی شکیب