نویسنده = �������������� ��������
جست و جوی هویت عروسک از منظر فلسفی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-76

مرضیه اشرفیان؛ شیوا مسعودی


تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 47-58

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی