نویسنده = ������������������ ������������������
بررسی تأثیر مبانی عرفان اسلامی بر فرم و محتوای موسیقی

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 5-16

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه