نویسنده = ������������ ������������������ ����������������
واقعیت استیلیزه در تئاتر رئالیستی معاصر

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 69-77

محمدمهدی سلطانی سروستانی