اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری،تکنولوژی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری،دانشکدگان هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mazaheri
mazaheriut.ac.ir
66418788
0000-0002-5196-3531

h-index: 5  

سردبیر

محمدباقر قهرمانی

تئاتر، فیلم، تلویزیون دانشیار گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbgh
fineartjut.ac.ir
66415282
0009-0004-8935-5365

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hasan.bolkhari
hasan.bolkhariut.ac.ir
66955630
0000-0002-6304-4815

h-index: 3  

نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر دانشیار گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
0000-0002-5692-3221

h-index: 1  

محمد شهبا

سینما استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر

faculty.art.ac.ir/shahba/fa
shahbaart.ac.ir
88313956
0009-0008-4477-6798

h-index: 1  

شهاب الدین عادل

سینما دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما- تئاتر، دانشگاه هنر تهران

shahabphoto.ir
adelart.ac.ir
0009-0004-3433-6175

ساسان فاطمی

موسیقی استاد گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sfatemi/thesis
sfatemiut.ac.ir
66412920
0009-0007-7959-6802

h-index: 5  

فرشاد فرشته حکمت

دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~fhekmat
fhekmatut.ac.ir
0009-0005-5178-0742

h-index: 1  

محمدباقر قهرمانی

سینما دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbgh
mbghut.ac.ir
66415282
0009-0004-8935-5365

h-index: 2  

مصطفی مختاباد

استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mokhtabm
mokhtabmmodares.ac.ir
0000-0001-9259-873X

h-index: 7  

بهروز محمودی بختیاری

دکترای زبانشناسی همگانی دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbakhtiari
mbakhtiariut.ac.ir
66418811
0000-0002-5671-4040

h-index: 13  

مسعود نقاش زاده

سینما دانشیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو وتلویزیون، دانشگاه صدا و سیما

m.naghashzadehiribu.ac.ir
0000-0002-1431-2131

امین هنرمند

آهنگسازی دانشیار گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~a.honarmand
a.honarmandut.ac.ir
66412920
0000-0003-4801-9598

h-index: 2  

محمدجعفر یوسفیان کناری

هنرهای نمایشی دانشیار گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/yousefian
yousefianmodares.ac.ir
0000000266989224

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدی سمتی

ارتباطات استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا

msematiniu.edu
2117-0512-0002-0000

سهیلا امیرسلیمانی

دانشیار گروه زبان و فرهنگ های جهانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یوتا

soheilaamail.hum.utah.edu
0000-0002-0387-8148

ایوانا ووجیک کومیناک

تئاتر استاد گروه کارگردانی تئاتر، دانشکده هنرهای دراماتیک، دانشگاه هنر در بلگراد

ivanavujic100gmail.com

ویراستار انگلیسی

ستاره بهشتی

موسیقی استادیار گروه هنرهای موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sbeheshti
sbeheshtiut.ac.ir
66412920

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس، دفتر نشریات دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

n_yarchiniut.ac.ir
66415282