اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری،تکنولوژی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری،دانشکدگان هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

jfadram@ut.ac.ir
mazaheriut.ac.ir
66415282
0000-0002-5196-3531

h-index: 5  

سردبیر

محمدباقر قهرمانی

تئاتر، فیلم، تلویزیون دانشیار گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

fineartjut.ac.ir
66415282
0009-0004-8935-5365

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

www.hasan.bolkhari.blogfa.com
hasan.bolkhariut.ac.ir
0000-0002-6304-4815

h-index: 3  

نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر دانشیار گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

nargeszakeriguilan.ac.ir
0000-0002-5692-3221

h-index: 1  

محمد شهبا

سینما استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر

shahbagmail.com

شهاب الدین عادل

سینما دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما- تئاتر، دانشگاه هنر تهران

adelart.ac.ir
0009-0004-3433-6175

ساسان فاطمی

موسیقی استاد گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

sasan-fatemi2001yahoo.com
0009-0007-7959-6802

h-index: 5  

فرشاد فرشته حکمت

دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

fhekmatut.ac.ir
0009-0005-5178-0742

h-index: 1  

محمدباقر قهرمانی

سینما دانشیار گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mbghut.ac.ir
0009-0004-8935-5365

h-index: 2  

مصطفی مختاباد

استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

mokhtabmmodares.ac.ir
0000-0001-9259-873X

h-index: 7  

بهروز محمودی بختیاری

دکترای زبانشناسی همگانی دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mbakhtiariut.ac.ir
0000-0002-5671-4040

h-index: 13  

مسعود نقاش زاده

سینما دانشیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو وتلویزیون، دانشگاه صدا و سیما

naghashamgmail.com
0000-0002-1431-2131

امین هنرمند

آهنگسازی دانشیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

a.honarmandut.ac.ir
0000-0003-4801-9598

h-index: 2  

محمدجعفر یوسفیان کناری

هنرهای نمایشی دانشیار گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

yousefianmodares.ac.ir
0000000266989224

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدی سمتی

ارتباطات استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا

msematiniu.edu
2117-0512-0002-0000

سهیلا امیرسلیمانی

دانشیار گروه زبان و فرهنگ های جهانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یوتا

soheilaamail.hum.utah.edu
0000-0002-0387-8148

ایوانا ووجیچ

تئاتر استاد دانشکده هنرهای دراماتیک بلگراد

ivanavujic100gmail.com

ویراستار انگلیسی

ستاره بهشتی

موسیقی استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

finearts.ut.ac.ir/~sbeheshti
sbeheshtiut.ac.ir

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس، دفتر نشریات دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

fineartjut.ac.ir
66415282