اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری،تکنولوژی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری،دانشکدگان هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mazaheri
mazaheriut.ac.ir
66418788
0000-0002-5196-3531

h-index: 5  

سردبیر

محمدباقر قهرمانی

تئاتر، فیلم، تلویزیون دانشیار گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbgh
fineartjut.ac.ir
66415282
0009-0004-8935-5365

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hasan.bolkhari
hasan.bolkhariut.ac.ir
66955630
0000-0002-6304-4815

h-index: 3  

نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر دانشیار گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
0000-0002-5692-3221

h-index: 1  

محمد شهبا

سینما استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر

faculty.art.ac.ir/shahba/fa
shahbaart.ac.ir
88313956
0009-0008-4477-6798

h-index: 1  

شهاب الدین عادل

سینما دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما- تئاتر، دانشگاه هنر تهران

shahabphoto.ir
adelart.ac.ir
0009-0004-3433-6175

ساسان فاطمی

موسیقی استاد گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sfatemi/thesis
sfatemiut.ac.ir
66412920
0009-0007-7959-6802

h-index: 5  

فرشاد فرشته حکمت

دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~fhekmat
fhekmatut.ac.ir
0009-0005-5178-0742

h-index: 1  

محمدباقر قهرمانی

سینما دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbgh
mbghut.ac.ir
66415282
0009-0004-8935-5365

h-index: 2  

مصطفی مختاباد

استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mokhtabm
mokhtabmmodares.ac.ir
0000-0001-9259-873X

h-index: 7  

بهروز محمودی بختیاری

دکترای زبانشناسی همگانی دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbakhtiari
mbakhtiariut.ac.ir
66418811
0000-0002-5671-4040

h-index: 13  

مسعود نقاش زاده

سینما دانشیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو وتلویزیون، دانشگاه صدا و سیما

m.naghashzadehiribu.ac.ir
0000-0002-1431-2131

امین هنرمند

آهنگسازی دانشیار گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~a.honarmand
a.honarmandut.ac.ir
66412920
0000-0003-4801-9598

h-index: 2  

محمدجعفر یوسفیان کناری

هنرهای نمایشی دانشیار گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/yousefian
yousefianmodares.ac.ir
0000000266989224

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدی سمتی

ارتباطات استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا

msematiniu.edu
2117-0512-0002-0000

سهیلا امیرسلیمانی

دانشیار گروه زبان و فرهنگ های جهانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یوتا

soheilaamail.hum.utah.edu
0000-0002-0387-8148

ایوانا ووجیچ

تئاتر استاد دانشکده هنرهای دراماتیک بلگراد

ivanavujic100gmail.com

ویراستار انگلیسی

ستاره بهشتی

موسیقی استادیار گروه هنرهای موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sbeheshti
sbeheshtiut.ac.ir
66412920

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس، دفتر نشریات دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

n_yarchiniut.ac.ir
66415282