تغییرات کالبدی و عملکردی در طراحی داخلی "خانه"و تاثیر تغییرات عملکردی بر شیوه تعاملات افراد ‌از طریق تحلیل 15 فیلم‌ ایرانی منتخب از دهه‌ی 60 تا 90 شمسی(سکانس‌های سینمایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معماری داخلی، معماری، گروه معماری مرکز افق‌های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد

2 استادیار، گروه معماری مرکز افق‌های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران

10.22059/jfadram.2023.345896.615688

چکیده

فضای معماری داخلی خانه‌های ایرانی در چهاردهه‌ی اخیر تغییرات بسیاری داشته و در نتیجه‌ی عملکرد افراد در فضای داخلی خانه‌ نیز دستخوش تغییر شده است. تغییرات در فضای داخلی خانه به دو دسته تغییرات کالبدی و تغییرات عملکردی قابل تقسیم‌بندی است. تغییرات در حوزه‌ی کالبدی تا حدودی قابل مشاهده است اما تاثیر آنها در حوزه‌ی رفتاری به سادگی قابل بررسی نیست. سینما به عنوان منبعی از داده‌ها با تقریب مناسبی، ثبت‌کننده‌ی زمانه‌ در حوزه‌ی پژوهش است. همچنین قسمتی از عملکرد بازیگران تحت تاثیر کالبد فضای داخلی خانه و طراحی صحنه خانه شکل می‌گیرد. از این رو با استخراج تصاویر از سکانس‌های‌ 15 فیلم از سینمای ایران و تحلیل طراحی صحنه‌ی آنها، تعاملات بازیگران در فضای داخلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش، نخست استخراج تغییرات مولفه‌های کالبدی و عملکردی در فضای داخلی خانه در چهاردهه اخیر و سپس بررسی تاثیر این تغییرات بر شیوه‌‌ی تعاملات افراد است. این پژوهش از نظر فرآیند اجرا، کیفی و از نظر روش تجزیه تحلیل اطلاعات، تطبیقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تغییرات در مولفه‌های عملکردی خانه در چهاردهه‌ی اخیر، افزایش تعاملات مستقیم افراد در فضای داخلی خانه را موجب شده و توجه ویژه به مولفه‌های کالبدی در طراحی صحنه بر انتقال روایت به مخاطب نقش داشته و بر مولفه‌های عملکردی نیز اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Physical and functional changes in the interior design of "home" and the effect of functional changes on the people interact through the analysis of 15 selected Iranian films of the 60s to 90s

نویسندگان [English]

  • Azin Pishva 1
  • Mansoureh Kianersi 2
1 Azin pishva Masters student Department of Architecture, Advancement in Architecture and Urban Planning Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Advancement in Architecture and Urban Planning Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad , Iran
چکیده [English]

The home is the first platform for the formation of one's interactions with others. People in different spaces of the home interact with each other in various ways, including eating together, watching TV, talking, arguing and celebrating. The interior space of house plays a role in the manner and quality of these interactions During the last four decades, major changes have taken place in the physical components of Iranian houses interior design. These changes are sometimes related to the functionality. The changes can be seen in designing elements and details such as openings; furniture, lighting objects, and so on. Physical changes in the house are generally associated with functional changes in the behavior and using the interior spaces of the home. Although these changes can be easily recognized in the physical realm, their impact on the individuals behaviors and interactions is not easily recognizable. Cinema, is a statistically approximate representation of both the physical and functional aspects of the time. cinema and architecture show commonalities in their subfields, such as stage design and interior design.

The purpose of this study is to extract the physical and functional changes in the home using the analysis of film scene in the last forty years as well as the impact of functional changes on the way people interact with each other. The necessity of this research is due to the fact that in the internal resources of the country, less attention has been paid to the classification and categorization of changes in interior architecture in this period.

This research is in the qualitative research category in terms of implementation process .The data analysis method is comparative 15 samples of family genre movies from the Iranian films were selected for the research, where the considerable amount of time spent inside the home. By extracting images from the films sequences and analyzing their stage design, the interior physical and functional changes as well as the impact of these changes on the way people interacted was identified.

Findings show that changes of functional components in the last forty years, includes changes in the house plan, such as the method of spatial separation, removing interior walls and boundaries separating spaces and such that, which resulted in freedom of movement in the space and increase direct interactions inside the home. In this research, after analyzing the movie sequences in four decades of Iranian cinema it can be seen that there have been major changes in the way of using physical components . While the impact of changes in physical components such as light, color, proportions etc. on the way people interact cannot be directly evaluated, using them appropriately in the transmission and expression of narrative script plays a prominent role. on the other hand, the high rise buildings and increasing living in apartments has reduced the interactions between the interior of the house with the exterior spaces such as courtyards and walkways. In addition, it indirectly affects people interactions by the influence of functional components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian house&rdquo؛ Iranian cinema&rdquo؛ interior space&rdquo؛ stage design&rdquo؛
  • &rdquo؛ interaction"