تاثیر مشارکت تماشاگر بر شکل گیری متن اجرا در گیم تئاتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا

2 گروه ادبیات نمایشی، دانشگاه سوره

چکیده

گیم-تئاتر یک پدیده بینارسانهای و نوظهور در هنرهای اجرایی است،که از پیوند فضای ویدئوگیمها و تئاتر پدید آمده است. مشارکت تماشاگران در گیم-تئاتر رکنی ضروری و جدانشدنی از آن است. بنابراین اگرچه پیشرفت اجرا و شکلگیری درام از الگوهای معمول تئاتر ارتودوکس پیروی نمیکند اما هسته درام میتواند با استفاده از مفهوم جایگشتی از متون در نظریه بینامتنیت از الگوی درام ارسطویی شکل گیرد. با بررسی عناصر و الگوی ساختاری درام ارسطویی، تحول و تبدیل شاخصههای درام و ساختار متن اجرا در گیم-تئاتر مورد توجه قرار گرفته است. در گیم-تئاتر نمایشنامه به عنوانی متنی نوشتاری و معین، ماده اولیه ای است که در ترکیب با ضروریات پرفورماتیو تئاتر فراگیر به تولید «متن اجرا» ی پویا و منعطف منجر میشود. پیشبینی گزینههایی برای انتخاب تماشاگران جهت پیشبرد کنشها، شخصیتبخشی به مشارکتکنندگان و چگونگی ایجاد فضای یک تئاتر فراگیر گامهایی مهم در پروسه تولید «متن اجرا» است. درام ارسطویی متن آشنای تماشگر-اجراگر است که فرصت کنشگری را فراهم میکند. این مقاله با بررسی تأثیرات و اهمیت حضور تماشاگر در نقش یکی از کاراکترها و بدل شدن او به اجراگر در فضای اجرا برای پیشبرد کنشهای نمایشنامه، به چگونگی اثرگذاری امر مشارکت در متن اجرای گیم-تئاتر به عنوان تئاتری بینارسانهای و فراگیر میپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Audience Participation on performance text in Game-Theatre

نویسندگان [English]

  • Azadeh Ganjeh 1
  • Mahsa Abbasi 2
1 Performing Arts and Music Faculty
2 Dramatic literature, Soore University
چکیده [English]

The Effect of Audience Participation on performance text in Game-Theatre
Game-theater is a hybrid phenomenon, which arises from the Intermediality of video game and theater. The inter-medial production carries the features and specifications of both performing event. The immersed atmosphere of this hybrid Performative phenomena leads to a unique theatrical experience and immersing of participants in the performance space. Although theatre audiences always participate in any theatre as a spectator but in Game-theatre audience participation is not passive since it is inevitably necessary for the execution of the performance. Audience is not only the player of a video game but also acts as a character of the play. Therefore the spectator is transforming to Spect-actor. Other creative members of the group (including actors) should adjust and react according to this active participation. In this interactive theatre production the Spect-actor is free to choose actions, interact with actors and wander in the architectural space of the performance on the basis of a story telling event. Considering the nonlinear, live and interactive nature of this production, the script should keep its openness for the think of others. In this case by “The other” we mean the participant whose Choices, actions and Gestus in combination with a narrative dramatic core gives birth to a Performance-text particularly designed for an immersive and interactive performance. This text transforms with each and every participant. The participant not only interacts with the performance on stage but also with the script. These features give an unpredictable characteristic to Game-theatre, but shaping the whole process based on a dramatic core is a way to unify all actions. Furthermore it helps the performance to maintain its goal that is the final promised achievement- similar to Video Games. This final achievement and predictable future is very similar to the determined destiny of a tragic character. During the performance the Spect-actor should challenge with side quests, a turning point and resolution to carry on the predesignated mission. One should note that in the first encounters with production, the spectator doesn’t have skills and knowledge equal with other prepared members of the performance group. Therefore, the simplicity and familiarity of the narrative and the initial introduction of characters are essential. Aristotelian drama can provide an appropriate narrative core to encourage role-playing and action. However according to the dynamic and ever-changing nature of Game-theater, the script is not anymore a solid base to perform but it should be considered as a material which goes under an on-site transformation. Hence, the concept of change in media according to the Theory of Intertextuality, can validate the inevitable dynamic transformation of Aristotelian plays into a Performance text while performing a Game-theater. In this process, the encounter of spectator as a cultural text with an Aristotelian drama as the Hypertext, produces a performative Intertext. This intertext contains both verbal and performing elements and should remain open to audience participation. This study tries to explain how the process of interaction and co-execution affects the structure and dramatic elements of an Aristotelian drama as an appropriate dramatic core for Game-theater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game-Theater
  • Immersive Theater
  • Audience Participation
  • Intertextuality
  • Performance-Text