بازتاب سرمشق «شهسوار ایمان» کی یرکه گور در شخصیت «براند» اثر هنریک ایبسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نمایش، هنرهای نمایشی و موسیقی. تهران. تهران. ایران

2 گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد تهران شمال. تهران. ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج،دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج. ایران.

چکیده

این مقاله بر این فرض است که مصادیقی از شخصیت­هایی که فلاسفه برای تبیین اندیشه ­های خود تشریح می­کنند را می­ توان در دنیای درام یافت. سورن کی ­یرکه ­گور، پدر فلسفه ­های اگزیستانس و متفکر دینی، ابراهیم (ع) را به عنوان شهسوار ایمان و انسان نمونة سپهر دینی معرفی می­کند. ابراهیم (ع)، مصداق بیرونی شخصیت سرمشقیِ کی­ یرکه ­گور است که تمامی مراتب و درجات ایمان را به جان آزموده و به واسطة آن به رستگاری حقیقی رسیده است. هنریک ایبسن با خلق براند، شخصیتی نمادین را در جهان درام به تصویر می­کشد که دارای همان ویژگی­ های شهسوار ایمان کی ­یرکه­ گور است. براند کشیشی است که به واسطة ایمان به خداوند و تسلیم در برابر او، به رغم از دست دادن تمام ثروت دنیوی، تعلقات معنوی خود در این جهان فانی را نیز به ملسخ می­برد و در راه خداوند قربانی می­کند تا به رستگاری حقیقی و قرب الهی نائل آید. بنابراین پرسش اصلی مقاله این است که چگونه می­توان در دنیای درام مصداقی برای شهسوار ایمان کی ­یرکه ­گور یافت؟ در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اسناد کتابخانه­ ای، اشتراکات شخصیت براند و شهسوار ایمان کی ­یرکه ­گور بررسی می­شود و در نهایت مقاله به این نتیجه می­رسد که قهرمان آرمانی ایبسن همچون شهسوار ایمان کی ­یرکه­ گور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Kierkegaard's "Knight of Faith" in Henrik Ibsen's "Brand"

نویسندگان [English]

  • maryam Iranmanesh 1
  • ali Moradkhani 2
  • Ataollah Koppal 3
1 theater, Performing arts and music, Tehran. Tehran. Iran
2 Department of Philosophy, North Branch of Islamic Azad University, Tehran. Iran.
3 LITERATURE AND FOREIGN LANGUAGES. Islamic Azad University. Karaj branch. Iran
چکیده [English]

This article assumes that examples of the characters described by philosophers to explain their ideas can be found in the world of drama. Soren Kierkegaard, the Danish thinker, mystic and one of the most important Christian writers of modern times and originator of existential philosophies, is regarded as the father of religious thinking. Kierkegaard's main concern is the human realm, which is concerned with human life and how it evolves. He reminisces this state as ‘Existence’ meaning for this state to be the source of decisions, choices, actions, and self-awareness. Existence is a tangible being and Individual of a single person. Kierkegaard believes that Existence can be salvation just by faith, but faith is inward and a kind of passionate attachment that is not possible to open that area by the criteria of knowledge. Faith is trust, certainty, submission and silence before God. Kierkegaard identifies Abraham as the knight of faith and man as the model of the religious sphere. Kierkegaard introduces three main options or stages in order to give meaning to human life and calls them "spheres of life". The last sphere is the religious stage in which the individual lives neither for himself nor for society, but for God. A view derived from the idea of Christianity, in which the believer must go through everything in order to face God. Kierkegaard`s The Knight of Faith is someone who has been tested through all of these levels and degrees throughout his life. He is a human pattern who has found the way to the truth of life and its meaning and has reached the highest level of existence in the face of death thus signifying the release of the believer's soul. Henrik Ibsen is a renowned nineteenth-century Norwegian poet and playwright who is considered one of the most influential artists in the field of theater and has the title of "founder of modern theater”. He was the first to achieve all the goals of Realism and to create a new era in theater. Ibsen’s early works include poetic and romantic plays about the Scandinavian past. Brand is one of the most important plays of this period, a dramatic poem about uncompromising idealism whereby the protagonist sacrifices everything for himself. Ibsen, in this symbolic play, has created a character in the world of drama who has the same characteristics as Kierkegaard`s The Knight of Faith. In this script, Ibsen introduces a priest named Brand, who ultimately in an Abrahamic way achieves true happiness through belief in God and surrenders to Him, in spite of losing all his worldly wealth and even his spiritual possessions in the mortal world. So the main question of the article is how to find an example for Kierkegaard`s The Knight of Faith in the world of drama. In this research, the commonalities of Brand and Kierkegaard`s opus are examined in order to prove that Ibsen's ideal hero is the continuation of Kierkegaard`s philosophy and symbolic similarity of the two works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Ibsen
  • Knight of faith
  • Kierkegaard
  • Death
قرآن کریم.
آریانپور، امیرحسین.(1351) ایب‌سن آشوب‌گرای. چ دوم. سپهر. تهران.
اسلامیه، مصطفی.(1388) ایبسن و استریندبرگ. کتاب سرای نیک. تهران.
اندرسون، سوزان لی.(1393) فلسفة کیرکگور. خشایار دیهیمی. چ سوم. طرح نو. تهران .
ایبسن، هنریک.(1352) براند. محمود مهدیان. بابک. تهران.
بلاکهام، هرولد جان.(1393) شش متفکر اگزیستانسیالیست. محسن حکیمی. چ نهم. مرکز. تهران.
دستغیب، سید عبدالعلی.(پاییز 1377) سورن کی یرکه گور (متفکر تنها). نامة فلسفه. شماره 4، صص 66 تا 83.
طاهری، قدرت الله.(بهار 1389) شهسوار ایمان در دیدگاه عطار نیشابوری و سورن کی‌یرکه‌گور. فصلنامة پژوهشهای ادبی سال7. شماره 27، صص 37 تا 58.
کاپوتو، جان دی.(1396) چگونه کیکگور بخوانیم. صالح نجفی. نی. تهران.
کارلایل، کلیر.(1397) کی‌یرکگور. محمد هادی حاجی بیگلو. علمی و فرهنگی. تهران.
کتاب مقدس
کمپبل، جوزف.(1384) قهرمان هزار چهره. شادی خسروپناه. گل آفتاب. مشهد.
کیرکگور، سورن.(1396) ترس و لرز. عبدالکریم رشیدیان. چ پانزدهم. نی. تهران.
کی‌یرکه‌گور، سورن.(1388) بیماری به سوی مرگ. رویا منجم. پرسش. تهران.
مقیم، همایون.(بهار و تابستان1364) تئاتر: سیری بر زندگی و آثار هنریک ایبسن. شماره 8، صص 190 تا 213.
مک‌کواری، جان.(1377) فلسفه‌ی وجودی. محمد سعید حنایی کاشانی. هرمس. تهران.
Carlisle, Clare. (2005) Kierkegaard's philosophy of becoming: movements and positions. State University of New York Press, Albany.
Hamilton, Christopher. (1998) Kierkegaard on truth as subjectivity: Christianity, ethics and asceticism. Cambridge University Press, Rel. Stud. 34, pp. 61±79.
Kierkegaard, SØren. (1980) THE SICKNESS UNTO DEATH. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, NEW JERSEY . Kierkegaard, SØren. (1983) Fear and Trembling. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, NEW JERSEY .
Kim, Tony. (2012) Reasonableness of faith: a study of Kierkegaard’s Philosophical fragments. Peter Lang Publishing, Inc., New York .
Krishek, Sharon. (2009) Kierkegaard on Faith and Love || The knight of love. University of Sussex Library,75-108. Malantschuk, Gregor. (2003) Kierkegaard’s Concept of Existence. Marquette University Press. •
Reeves. Charles H. (1952) The Aristotelian Concept of the Tragic Hero. The American Journal of Philology, Vol. 73, No. 2, pp. 172-188 •
 Wright, Andrew W. (2015) Kierkegaard, justification and the integrity of Christian education. International Journal of Christianity & Education. Vol.19. 108-120.