مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه سمنان

چکیده

هدف مقاله این است که از نحوه طرح مفاهیم هایدگر در «هستی و زمان» درباره زمان و مکان استفاده کرده و بر اساس آن روایت فیلم فروشنده را با توجه به یافت‌حالِ شخصیت‌ها مطالعه کنیم. دو مفهومِ زمانمندی و مکانمندی با رویکرد اگزیستانسیال به جهان تعریف می‌شوند. یافت‌حال‌های دازاین نبض رابطه او با حال‌های جهان را تنظیم می‌کند و رابطه‌ها و چیزها را به مثابه چیزی و یا چیز دیگری عیان می‌کند. یافت‌حال‌های دازاین مبنای عمل اوست، عملی که خودفهمی دازاین در آن مستتر است.  نتیجه نگاه هایدگری به فروشنده اصغر فرهادی اینکه دراین فیلم خانه و فروشنده پیر یعنی دو  امرِ وابسته به سازوکار سرمایه‌داری، موجب از هم پاشیدن کلیت جهان هرروزه عماد و رعنا معرفی کرد. دیدن این روابط بر اساس یافت‌حال‌ها و حال، به صورت چیزی یا چیز دیگری، تعیین‌کننده مکان و زمان و آشکارکننده روایت است. یافت‌حال‌ها و حال‌هایی که پیوست به روابط تصویری به وجود می‌آید، علاوه بر پدیدار کردن انواع مکانمندی یعنی دوری و نزدیکی، موقعیت-فضا و فضای اگزیستانسیال انواع هستنده‌ها، انواع زمانمندی اکنون، گذشته و آینده مربوط به آنها را تعیین می‌کند. عملکرد عماد نشان می‌دهد چگونه نسبت‌ها و یافت‌‌حال‌های مبتنی بر روابط، یا روابط تصویری در اگزیستانس او را چون یک روشنفکر متوسط حال و نیز نیمه‌عصیان‌گرِ انتقام‌جو پدیدار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatiality and temporality in the Narration of Salesman Based on Heidegger's Views on Being and Time

نویسنده [English]

  • Farideh afarin
assistant professor
چکیده [English]

The point of the research is to classify Heidegger's concepts in Being and Time about Spatiality and temporality and hence description of the salesman film with an emphasis on the characters according to this. Temporality and spatiality Emphasizing on existential space, affection of Dasein, self-relation, relationship with others, the ontological question of Dasein, are some of Heidegger's emphasized components that help explain the types of times and places and their states. two central concepts chosen are temporality and spatiality, which are determined by the type of beings and their existence. Dasein has three ex-istences, and based on the coordinate lines and expectations of Dasman, is thrown out without decision. Dasein deals with his ontological question in anxiety. The types of Temporality, spatiality are categorized and correlated with Dasein`s affection. Salesman by Asghar Farhadi's shows that the old salesman and abandoned house is the agent are the cause of uncertainty and disaster or the disintegration of the whole world In the salesman. It is Dasein's affection that makes distinguished kinds of relationships. In order to answer the ontological question, to who he is, Emad searches to find old salesman. In fact searching the saleman is along to the searching himself. Beacause Emad has lost the possible relations of the world in everyday life. I think the home has an important role in this film. the first and second home has stark impression on forming the Emad and even Raana`s onthological question . At the end of the film, the abandoned house becomes the scene of revenge and the death of the salesman. In the scene of the revenge, Emad shows us a new image but unfamiliar. he creates a distance-based spatiality at the same time based on denying Raana`s Plea. In addition to, he forms to the existential space. The space which is full of existential preoccupation, like confrontation the onthological question, indifference to the everyday`s possibilities. Temporality and spatiality relies on existential space. Dasein`s disposedness, auto-affection, the ontological question of Dasein are other effective quasi-causes. The results show the old salesman and the home are the causes of the disarticulation of the whole world of Emad and Raana. It is emad`s disposedness means anger or hate and the related actions mean “revenge” that determine the type of time and space. In order to answer to »who I am«, Emad starts to researche about the identity of the old salesman who takes on his role in the play. the abandoned house and the old salesman disrupts the present and place of things. it makes them transmitted to the past and position-space. at last, Rape makes enterance to the world of Emad and Rana, the problem of ground and earth, It creates a strife. In the strife the opponent raise each other into self-assertion of their natures. Capitalism, with the utmost planning to control spaces and dominate the existential space, with its products and mechanisms, disrupts the chain of different relations and makes the different affections or disposednesses, which according to this research lead to the formation of the existential space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporality
  • spatiality
  • Salesman
  • Dasein
  • Heidegger
آفرین، فریده.(1397)، «تحلیل مکانیسم قدرت حاکمیت‌مند در آثار سیامک فیلی‌زاده بر اساس آرای فوکو»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، دوره 4، شماره 15، صص 217-258.
بولت، باربارا .(1395‌)، هایدگر در چارچوبی جدید،ترجمه مهتاب کلانتری. تهران: نشر ناهید.
تربتی، سروناز.(1395)، «بررسی ارتباط نگاه محور در فیس بـوک: برسـاخت فـانتزی و گفتمـان هیستریک بارویکرد لکان»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم، شماره 3، صص 1-42.
خاتمی، محمود.(1391)، مدخل فلسفه‌ی غربی معاصر، چاپ دوم. تهران: علم.
دلوز، ژیل. (1396)، انسان و زمان آگاهی مدرن، ترجمه اصغر واعظی، تهران: هرمس.
راتال، مارک، (1388)، چگونه هایدگر بخوانیم، ترجمه مهدی نصر، تهران: رخدادنو.
سجادی‌فر، وحید، طاهره ایشانی و مسعود باوان پوری، (1397)، «تحلیل نشانه‌شناسی معناگرا در فیلم فروشنده»، دوفصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، دوره سوم. شماره هفتم، صص 73-99.
شیبر، یوزف، (1397)، «مارتین هایدگر»، در متفکران بزرگ زیبایی شناسی، گردآوری و تدوین. الساندرو جوانلی. ترجمه امیر مازیار. تهران: نشر لگا.
عبدالکریمی، بیژن، ( 1396)، هایدگر و استعلا؛ شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت، تهران: ققنوس.
عقیقی، سعید، (1396)، رازهای جدایی: سینمای اصغر فرهادی، تهران: روزنه.
فاین، بن، (1387)، «مالکیت ارضی و بهره مالکانه» در فرهنگ‌نامه اندیشه مارکسیستی، ترجمه علی اکبر معصوم بیگی. تهران: بازتاب‌نگار.
کریمی، ترشیزی، هدیه یعقوبی بجمعه، (1397)، «گذر از فضای اگزیستانسیال به فضای محض هندسی و وجاهت پدیدارشناختی آن»، فصلنامه حکمت و فلسفه، سال چهاردهم. شماره اول، صص 61-84.
هاروی، دیوید، (1394)، معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری، ترجمه مجید امینی. چاپ دوم. تهران: کلاغ. هایدگر، مارتین، (1393)، مفهوم زمان و چند اثر دیگر، ترجمه علی عبدالهی. تهران: نشر مرکز.
هایدگر، مارتین، (1389)، هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
Elden, staurt. (2004), Understanding Henri Lefbver, Theory and the Possible. London & New York: continnum
Heidegger, Martin. (1950), “The Origin of the Work of Art.” In Poetry, Language, Thought, translated by Albert Hofstader. New York: Perennial Classics, 2001.
Heidegger, Martin. (1997), Kant and The problem of Metaphysics, Trans: Richard Taft And Bloomington.Indiana University Richards, K. Malcolm. 2008)), Derrida Reframed, London: I.B.Tauris Co. Ltd.