مطالعه تطبیقی نظریه واقع‌گرایی فیلم با حادواقعیت ژان بودریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد تهران شمال. تهران. ایران

3 دانشیار،دانشکده سینما و تئاتر،دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

ماهیت متمایز تصویر در عکاسی و سینما که نتیجه فرآیند مکانیکی تولید آن است از آغاز باعث پیوند ناگسستنی این دو رسانه با واقعیت و چگونگی بازنمایی آن گردید. نظریه‌ واقع‌گرایی فیلم با تاکید بر همین ویژگی توسط اندیشمندانی نظیر آندره بازن شکل‌گرفت. این رویکرد با ظهور فنآوری دیجیتال که اساسا بر مبنای تشکیک در این پیوند وجودی بنا شده با چالش‌ جدی مواجه شد و نظریه‌پردازان پست‌مدرن از جمله ژان بودریار خوانش تازه‌ای از نقش رسانه‌های جدید در بازنمایی واقعیت عرضه کردند. بر این اساس مقاله حاضر با هدف تبیین فرآیند دگرگونی بعد زیبایی‌شناختی واقعیت و بازنمایی آن پس از به وجود آمدن امکان ثبت و بازتولید تکنولوژیک تصاویر در سینما به تحلیل این دو نظریه پرداخته است. پژوهش تطبیقی پیش‌رو که با استناد به منابع معتبر و روش توصیفی‌-تحلیلی انجام گرفته، درصدد است تا نشان دهد، اگرچه نظریه واقع‌گرایی فیلم تمام توجه خود را معطوف به بازنمایی واقعیت در سینما کرده بود اما هم‌چنان در چارچوب بازنمایی کلاسیک بر مبنای اصل ارجاع تصاویر به مصداق بیرونی باقی مانده است؛ لیکن ژان بودریار با تبیین حادواقعیت و نظم جدید وانموده‌ها زمینه را برای تفسیرهای‌ تازه‌ای از بازتولید واقعیت در وضعیت پست‌مدرن فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Theory of Film Realism and Jean Baudrillard’s Hyperreality

نویسندگان [English]

  • Ehsan Alirezaei 1
  • ali Moradkhani 2
  • Farzan Sojoodi 3
1 Ph.D. Student in Philosophy of Art, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The possibility of mechanical recording and reproduction of the world by a camera is the turning point in the philosophical analyses regarding the representation of the reality in art. Disparate theories were proposed with respect to the realistic nature of photography and cinema due to the distinct nature of photographic and film imagery. This approach has led to the creation of the theory of film realism. The main figures of this powerful discourse including Dziga Vertov, Siegfried Kracauer, and André Bazin believed the cinema to be a realistic medium concentrating on the principle of the mechanical recording and reproduction of the world. Bazin believed in something even more by suggesting the hypothesis of the ontological relationship between photographic and film imagery. He maintained that the invention of the camera is more than just a technological event and it is the logical consequence of the natural evolution of the art towards realism. This approach faced significant challenges in the postmodern conditions and after the emergence of digital technology and theorists such as Jean Baudrillard proposed a new reading of reality and the role of modern technologies in its representation. Baudrillard challenged the idealistic principle of the representational system, i.e. priority of reality over imagery, using the new concepts including hyperrealism and simulation and lay the foundation of inverting this principle in the postmodern condition. He stressed that we are living in a world of objects and their representation. Accordingly, the present article carried out a comparative study on these two approaches in order to clarify the process of transformation of the concept of reality and its representation through the possibility of technological recording and reproduction of images. This comparative, analytical-descriptive, research was conducted with reference to the valid resources and aimed at clarifying these two approaches. This study also seeks to indicate that even though the film realism theory mainly focuses on the representation of reality, according to André Bazin, one of the most important figures of this theory and his like-minded theorists, there’s not much distance between realism and mimesis, because the inherent link between reality and imagery is their starting point in the realistic analysis of the cinematic imagery. Thus, the theory of film realism is concerned with the question of the essence and the relationship between imagery and reality in cinema in the framework of the traditional concept of representation. However, Baudrillard is of the opinion that reality has a fragile relationship with cinematic imagery and other forms of representation in the postmodern condition. The reality that can be easily manipulated using technological advances and digital cameras. This process leads to a new condition which Baudrillard described as Hyperrealism. A hyperspace in which the reality is a form of hyperrealism, due to the fact that not only the real is capable of being reproduced, but also it has already been reproduced by media such as cinema. This different analytical approach resulted in the creation of a new reading of the reality and its representation in the new media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Realism"
  • "André Bazin"
  • "Postmodernism"
  • "Hyperreality"
  • "Jean Baudrillard"
احمدی، بابک (1388)، از نشآنه­های تصویری تا متن، تهران، نشر مرکز.
بازن، آندره (1386)، سینما چیست؟، ترجمه: محمد شهبا، تهران، نشر هرمس.
بارنو، اریک (1380)، تاریخ سینمای مستند، احمد ضابطی جهرمی، تهران، سروش.
بودریار، ژان (1389)، در سایه اکثریت­های خاموش، ترجمه: پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز.
 _____ (1374)، سرگشتگی نشانه­ها، ترجمه: مانی حقیقی، تهران، نشر مرکز.
پامرلو، ویلیام، سی (1395)، سینمای اگزیستانسیالیستی، ترجمه: نصراله مرادیانی، تهران، نشر بیدگل.
توتارو، دوناتو (1396)، آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم، ترجمه: کتایون یوسفی، تهران، نشر اختران.
جاهد، پرویز (1396)، آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم، ترجمه: پرویز جاهد و گروه مترجمان، تهران، نشر اختران.
گیدنز، آنتونی (1389)، جامعه شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان ، چاپ پنجم ، تهران : نشر نی.
مالوی، لورا (1396)، آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم، ترجمه­ علیرضا ارواحی، تهران، نشر اختران.
متز، کریستین (1380)، نشانه­شناسی سینما، ترجمه­ روبرت صافاریان، تهران، نشر فرهنگ کاوش.
منصوریان، سهیلا (1393)، « هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست مدرن، بررسی رسانه به مثابه تولیدکننده وانمایی از منظر ژان بودریار»، فصلنامه کیمیای هنر، سال دوم، شماره 8 ،۵۹-۷۲. تهران، فرهنگستان هنر.
وارد، گلن (1393)، پست­مدرنیسم، ترجمه: نادر فخر-ابوذر کرمی، تهران، نشر ماهی.
-Baudrillard, Jean (1993), Symbolic exchange and death. London: Sage Publications.
-Baudrillard, Jean. (1984), The Hyperrealism of Simulation, in Art in Theory 1900- 200, Edited by Charles Harrison and Paul Wood, 2002, Blackwell Publishing.
-Borges, Jorge Luis (1998), On Exactitude in Science. In Jorge Luis Borges, Collected Fictions. New York: Penguin ooks, 325. Trans. Hurley, Andrew.
- Deleuze, Gilles )1990(, The Logic of Sense،Columbia University Press.
-Jamson, Fredric (1991), Postmodernism or the Cultural logic of late capitalism.
-Kellner ،Douglas (1989(, Jean Baudrillard: From Marxism to post-modernism and beyond. Stanford, CA: Stanford University Press.
-Metz, Christian, (1990), Photography and Fetish in Critical Image, Seattle.