الگویی کاربردی برای تفسیر در نوازندگی موسیقی کلاسیک( علمی- پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

هنر نوازندگی همواره در طول تاریخ با چالشی بزرگ روبرو بوده است. بیان یک قطعه ی موسیقی چگونه شکل میگیرد و آیا مفاهیم مشخصی برای تفسیر موسیقی وجود دارد؟ این نوشتار به ارائه ی الگویی کاربردی برای تفسیر موسیقی می پردازد و با معرفی رویکردی کاربردی در استفاده از مصالح موجود در قطعات، روشی تازه را برای درک و دریافت موسیقی و تشویق نوازندگان به یافتن معانی پنهان در لابلای نت ها ارائه میکند. این الگو طی مطالعه آرای اندیشمندان اثرگزار در حوزه ی موزیکولوژی و روانشناسی موسیقی، و با تبدیل و انطباق یافته های فلسفی و نظری آنان با مفاهیم کاربردی در موسیقی، و با استفاده از تجربیات شخصی، به تبیین ارکان شکل دهنده در تفسیر موسیقی پرداخته و سه لایه ی موسیقیایی تحت عناوین لایه ی ساختار، لایه ی زیبایی شناسی و لایه ی حرک و پویایی را معرفی کرده و عناصر شکل‌دهنده ی هریک را با مثال هایی از قطعات رپرتوار فلوت توضیح داده است. با استفاده از این الگو، نوازندگان میتوانند شناخت خود را از قطعات موسیقی تقویت کرده و با درک بهتر از مصالحی که قالب قطعه در اختیار دارند، از آزمون و خطا در فراگیری قطعات پرهیز و تمرینات خود را با آگاهی بیشتر به سمت اجراهای معنی دار با بیانی شیوا هدایت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toward a Practical Model for Interpretation in the Performance of Western Classical Music

نویسنده [English]

  • Azin Movahed
Associate Professor, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Throughout history, the art of musical performance has continuously posed a critical challenge to musicologists. How do musicians create an expressive performance? Are there given and conscious set of rules that govern musical expression or is interpretation an intuitive act where it is neither learnable nor capable of being instructed. This article reflects on the art of interpretation as one of the most fundamental pillars of musical performance and explores inherent musical elements which shape musical expression. While making an effort in instigating the need for a deeper and more sophisticated approach to the performance of instrumental repertoire,, the article introduces a model for a deliberate and determined process of interpretation in which three fundamental layers are recommended in order to define musical parameters that enhance expression. The three layers, namely the Structural layer, the Aesthetic layer and Musical motion and dynamism are each separately discussed and the parameters underlying each layer are categorized. Although all examples are cited from the flute repertoire, the article's treatment of the examples is transparent and clear-cut and suitable to appeal to all instrumentalists. While providing a pragmatic approach toward simple guidelines for the art of interpretation, the model helps to enhance cognitive capabilities and analytical insights in performers and provides them with a strong basis for aesthetic and artistic judgments which could be used while learning and performing musical works. Within the classifications made under each layer; the Structural layer clarifies the relationships embedded in the phrase structure and highlights the importance of a hierarchical organization of the motivic and melodic divisions in the phrase and calls it the most critical structural consideration in the path to appropriate expression. In the Aesthetic layer, knowledge of historically informed performance and stylistic approach to the music of each period has encouraged the author to highlight and elaborate those elements of performance practice that help performers make aesthetic judgments and cultivate elements intrinsic in the musical style of each epoch. Consequently, aesthetic elements that lead performers to better understand the structural differences in the music of each period are explained in an attempt to clarify ambiguities in performance practice and to encourage the practical application of highlighted elements while performing on modern instruments. In the final but most important layer called Musical motion and dynamism the article has identified elements that present themselves as the source of motion in music. Motivic pulse, melodic inflection, accentuation, and gradations in sound are categorized as the elements that shape melodic motion and dynamism. While emphasizing the critical role played by this layer, the article posits the important position assumed by musical pulse versus meter and tempo and underlies the importance of grouping structures in the formation of musical tension and release and melodic span and closure.
In conclusion, the article encourages performers to consider the vital position of the body in the dissemination and management of the flow of energy through musical performance and postulates that musical expression is the sole outcome of embodied performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musical Expression
  • Musical Interpretation
  • Performance of Classical Music
  • Layers of Interpretation
Berthoz, Alain (2000), The Brain's Sense of Movement, Translated by Giselle Weiss, Harvard University Press, Cambridge, MA
Brown, Clive (2004), Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900, Oxford University Press, Oxford, New York
 
Brown, Howard Meyer (1990), Performance Practice, The New Grove Handbooks in Music, edited by Howard Meyer Brown and Stanley Sadie, W.W. Norton, New York, London

Burkholder, Peter J. and Donald J. Grout and Claude V. Palisca (2009), A History of Western Music, 8th Edition, W.W. Norton, New York, London
 
Clarke, Eric (2002), Understanding the psychology of performance in Musical Performance: A Guide to Understanding, edited by John Rink, pp.59-74, Cambridge University Press, Cambridge

Donnington, Robert (1982), Baroque Music, Style and Performance: A Handbook, W.W. Norton, New York, London
Godoy, Rolf Inge (2009), Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning, Routledge, Milton Park
Lawson, Colin and Robin Stowell (1999), The Historical Performance of Music, Cambridge University Press, Cambridge
Lerdahl, Fred and Ray Jackendoff (1996), A Generative Theory of Tonal Music, The MIT Press, Cambridge, MA
 
Meyer, Leonard B. (1956) Emotion and Meaning in Music, University of Chicago Press, Chicago, London 
Narmour, Eugene (1990), The Analysis and Cognition of Basic Melodic Structures, The Implication-Realization Model,  University of Chicago Press, Chicago, London 
 
Nattiez, Jean Jaques (1990), Music and Discourse, Toward a Semiology of Music, Translated by Carolyn Abatte, Princeton University Press, Princeton, NJ
 
Pierce, Alexandra (2010), Deepening Musical Performance through Movement, Indiana University Press, Bloomington
Rink, John (2002), Analysis and (or?) performance in Musical Performance: A Guide to Understanding, edited by John Rink, pp.35-58, Cambridge University Press, Cambridge
 
Schenker, Heinrich (2000),The Art of Performance, edited by Heribert Esser, translated by Irene Schreier, Oxford University Press, Oxford, New York
Sloboda, John (1985), The Musical Mind, The Cognitive Psychology of Music, Oxford University Press, Oxford, New York
 
موحد، آذین (1392)  اصول زیبایی شناسی در نوازندگی موتزارت، نشریه ی هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 18 شماره 2 پاییز و زمستان 1392 ص31-40
موحد، آذین (1395)  پارامترهای سمعی در آموزش نوازندگی فلوت، نشریه ی هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 21 شماره 2 پاییز و زمستان 1395 ص53-62