مفهوم بدن در پرفورمنس آرت بر اساس نظریات ژیل دلوز( علمی- پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار/دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران

3 هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

چکیده

بدن یکی از مولفه‌های اساسی اثر در پرفورمنس آرت است. بدن در اندیشه دلوز مفهومی گسترده داشته و بدن شهری و اجتماعی را نیز شامل می‌شود. در این مقاله با استفاده از نظریات ژیل دلوز درباره بدن بدون اندام، به تحلیل ۶ اثر شناخته شده پرفورمنس آرت پرداخته‌ شد تا رویکرد آنها به بدن و رابطه آن با اجتماع مورد تحلیل قرار بگیرند. هنرمند در پرفورمنس آرت چه رویکردی به بدن برای بیان مسائل اجتماعی دارد؟ سوال اصلی تحقیق است. روش پژوهش حاضر که پژوهشی کیفی محسوب می‌شود؛ توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از روش نمونه‌گیری نظری استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است. نتایج تحقیق نشان داد که: ۱- در این شاخه هنری هدف، دعوت مخاطب به بازاندیشی در باره مفهوم بدن به معنای جسمانی یا اجتماعی و بازاندیشی در خود و مسائل اجتماعی در راستای ساختن بدنی بدون اندام است. 2- هنرمند گاهی با قرار دادن بدن خود در آستانه حداکثری یا حداقلی و گاهی با تلاش برای ساختن بدن بدون اندامی از ب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Body in Performance Art Based on Gilles Deleuze's Theories

نویسندگان [English]

  • Pouya Pourkasmaei 1
  • Ahmad Nadalian 2
  • Mohsen Marasy 3
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Art, Shahed University
2 Assistant Professor/Shahed University
3 Assistant Professor/ Shahed University
چکیده [English]

Body is one of the essential components of works in performance art. Since the beginning of performance art history, artists have had a critical approach to social matters and even the artists' reaction to using art works as commercial products has been one of the causes that made them create a kind of live art. The main question of this research is: What is artists' approach to body in performance art for expressing social matters? Body in Deleuze's ideas is more than just a concept of physical body and contains different bodies such as urban body and social body. This paper explains the concept of performance art and investigates the role of body in making performance art's works. Then, by using Gilles Deleuze's ideas about body without organs, we analyze some of the most important works of performance art in order to clear artists' approach to body and it's relationship with social matters. Performance art is a branch of art that mixes other branches and uses body in relation with time and space in order to makes an art work. Most of the works in this branch of art engages audiences actively. Deleuze uses the concept of body without organ in relation of a special kind of thinking about life and world. He recognizes world as a plate of immanence in which life is becoming and not being. He denies all kinds of transcendentality. In his ideas, art should try to make us recognize life as an open whole through feelings. From this point of view, body without organs refers to all kinds of refusing transcendentality in physical or social bodies. Body without organs is not a body in lack of organs, but it is a body against organization. Deleuze warns that just making a body without organs is not enough because it could be an empty or a cancerous body without organs. An empty body without organs is a kind of body that lacks organization, but it is not successful and transverse of intensities being interrupted in it. So, it could not be a plate of immanence that forces flow in it. A cancerous body without organs not only is not a successful body without organs, but is a dangerous body that is dependent on organization and  confirms transcendentality. This qualitative research uses descriptive-analytical method and theoretical sampling. The method of data acquisition is desk study. By analyzing performance artists' approach to body, we found: 1. The goal of performance art is to invite audiences for rethinking about physical and social body and as a result of that rethinking themselves and social matters in order to make a body without organs. 2. Sometimes, artists put their body in maximum or minimum threshold, and sometimes they try to make a body without organs of urban or social body in order to reach their goal. 3. What makes a performance art's work successful is to make a full body without organs and not an empty or a cancerous body without organs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Art
  • Body
  • Gilles Deleuze
  • Body Without Organs
  • Becoming
  • Immanence
ارباب‌زاده، مژگان و دیگران (۱۳۹۶). «باز تعریف بدن در هنر فمینیستی(دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰)»، باغ نظر، دوره ۱۴، شماره ۵۵، صص. ۵۸-۴۷.
-     پارسا، مهدی (۱۳۹۳). «هستی‌شناسی ژیل دلوز»، کتاب ماه فلسفه، سال هفتم، شماره ۸۱، صص. ۸۷-۸۲.
-     خدادادی، علی (1393). «هنرها و ارزشها: دلوز، گتاری و مسئلة بازنمایی در هنر»، منتشر شده در
http://academyhonar.com/analysis/other-art2/2472-arts&value.html
-    راف، جان (۱۳۸۸). «دلوز آرا و آثار»، ترجمه مصطفی امیری، کتاب ماه فلسفه، سال دوم،  شماره ۲۰، صص. ۳۱-۴.
-    کولبروک، کلر (۱۳۹۳). «چرا دلوز؟»، ترجمه مصطفی امیری، کتاب ماه فلسفه، سال هفتم، شماره ۸۱، صص. ۶-۳.
-    هاشمی، سید امید (۱۳۹۴). راهبرد‌های آفرینش در پرفورمنس آرت، ترجمه کامنوش خسروانی، نشر قطره، تهران.
Artaud, Antonin (1965)."To End God's Judgment", tr. Victor Corti, The Tulane Drama Review, Vol. 9, No. 3, pp. 56-98.
The Deleuze Dictionary, ed. Parr Adrian, Edinburgh University Press, Edinburgh. Baugh,Bruce (2005).
Colebrook, Claire (2006). Deleuze, a Guide For the Perplexed, Continuum, University of Minnesota Press London and New York.
Colman, Felicity J. (2005). The Deleuze Dictionary, ed. Parr Adrian, Edinburgh University Press, Edinburgh. 
Coogan, Amanda ( 2011). "What is Performance Art?", published in Irish Museum of Modern Art (IMMA) website: www.imma.ie/en/downloads/whatisperformanceart.pdf
Cooke, Lynne . (n.d.) "7000 Oaks", published in Massachusetts Institute of Technology (MIT) website: http://web.mit.edu/allanmc/www/cookebeuys.pdf
Deleuze, Gilles and Guattari, Felix (1987). A Thousand Plateaus; Capitalism and Schizophrenia translated and Foreword by Brian Massumi, Minneapolis, London.
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (1994). What Is Philosophy?, tr. Hugh Tomlinson and Graham Burchell, Columbia University Press, New York.
Goldberg, Roselee (1979). Performance: live art, 1909 to the present, Harry N. Abrams, New York.
Mesch, Claudia and Michely, Viola (2007). Joseph Beuys the reader, I.B.Tauris & Co Ltd, New York.
Message, Kylie (2005). The Deleuze Dictionary, ed. Parr Adrian, Edinburgh University Press, Edinburgh.  
Young, Eugene B. & Genosko, Gary& Watson, Janell (2013). The Deleuze and Guattari Dictionary, Bloomsbury Publishing Plc, New York.
                                                                                                                https://www.britannica.com/art/performance-art
https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/04/13/marina-abramovic-what-is-performanc/
(تاریخ دسترسی تمام منابع اینترنتی: 2018/10/28)
منابع تصاویر:
(شماره منابع تصاویر با شماره تصاویر در متن هماهنگ است) (تاریخ دسترسی تمام تصاویر: 2019/3/2)
                                                                 https://zkm.de/en/artwork/art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful1.
2.http://www.zimbio.com/photos/Marina+Abramovic/MoMA+Celebrates+Marina+Abramovic+Artist+Present/gOpojPvfob6
3.http://blogs.iac.gatech.edu/unreliable/2013/09/29/gallery-of-rogue-communicators-olivier-de-sagazan/
4.http://www.germinatio.com/?p=344
5.http://www.enews.tech/chris-burden-shoot.html.