تاثیر ویژگی های آوایی زبان فارسی بر موسیقی آوازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68424

عنوان مقاله [English]

The effects of phonetic characters of persian language on vocal