مطالعات ریتم در موسیقی دستگاهی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68423

عنوان مقاله [English]

studies of rhythm in classical music of iran