مسائل گسترش تئاتر غربی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68419

عنوان مقاله [English]

problems in the developmental of western theatre in iran