بررسی تاثیرات ایدئولوژی سوسیالیسم- کمونیسم بر جریان ادبیات نمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68418

عنوان مقاله [English]

Astudy over the influences of socialist- communist ldeology on...