عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده در تهیۀ موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

موسیقی محصولی است که در زندگی بسیاری از انسان‌ها حضور دارد و در کشور ما نیز از گذشته مورد توجه مردم بوده است. بررسی موسیقی به منزلة محصولی متمایز و با نگاه بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده اهمیت دارد. در این مقاله تلاش‌شده تا عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در تهیة موسیقی بررسی شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی و از نظر ماهیت موضوع، پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش دانشجویان دورة کارشناسی دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی است. 262 نمونه به شیوة نمونه‌گیری تصادفی در دسترس از 815 عضو جامعة آماری انتخاب شده است. در این تحقیق از روش‌های آماری مختلف از جمله، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. آزمون فرضیات نشان داد که عوامل اجتماعی دموگرافیکی و فشار زمانی بر رفتار مصرف‌کننده در تهیة موسیقی از فروشگاه‌ها و سایت‌های موسیقی تأثیر معناداری ندارد، اما عوامل مرتبط با موسیقی، فضا، سهولت دستیابی، امکان تعامل و گسترة محصولات بر رفتار مصرف‌کننده در تهیة موسیقی از فروشگاه‌ها و نیز سایت‌های موسیقی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Factors on Consumer Behavior in Music Procurement

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mohammadian 1
  • Mahsa Ahmadi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allame Tabatabae’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Music consumption is a new topic in the academic literature, but the consumption of music itself has been part of human culture for centuries and all human more or less listen to it in order to fill their leisure time. Marketers always find it challenging to identify the best way for selling music which at the same time can be accepted by different consumers, too. So, we tried to investigate the influential factors on consumer behavior in music procurement. Although there are many items affecting this behavior, we studied just two terms in this study which are individual and situational factors. We believe that despite the economic and social importance of music in our lives and the advantages and notable size of music industry, studies have tended to ignore the vibrant area of music marketing, and in the previous researches music has been observed as a marketing tool for increasing the sale of other products. In this article we tried to analyze the music as a unique product through the lenses of marketing and consumer behavior knowledge. Our functional objective is to help artists and music marketers to understand Music consumers’ behavior and identifying important issues for music consumers. The statistical population of this study is the BA students of management and accounting College of Allame Tabataba’i University. The estimated sample size consisted of 262 students. In order to collect the data we used adequate questionnaires. Afterwards, the questionnaires were processed using SPSS software. The results showed that 62.6% of the respondents were female and the rest were male. Besides 22.14% of them were in the age group of 18-19, 35.5% of them were 20-21 years old, 24.04% of them were in the age group of 22-23, and 18.32% of them were older than 24 years old. Also 13.74% of them said to have a weak income level, 41.22% of them have an average income level, 41.99% of them declared that they have a good income level, and the income level of 3.05% of them were excellent. To test the normality of the data, the Kolmogorov– Smirnov test was used and the results indicated that the data had been collected from a normal population. To further investigate the relationship between the variables, the Pearson Correlation Coefficient was used and the results showed that all the variables have a meaningful positive relationship. To analyze content validity, Conformity Factor Analysis has been used. The structural Equation Model was used to test the research hypotheses. To analyze the influence of socio demographic traits on consumer behavior in music procurement the ANOVA was used. The findings of the research indicate the positive and significant effect of music relevant traits, atmosphere, convenience, possibilities to communicate and range of products on consumer behavior in music procurement, but the hypotheses of the socio demographic traits and time pressure did not confirmed, it means that the results did not indicate the positive and significant effect of socio demographic traits and time pressure on consumer behavior in music procurement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music Consumers Behavior
  • Music Consumption Behavior
  • Music Marketing
  • Music Procurement
  • Music Procurement Behavior
آزاده‌فر، محمدرضا (1390). اقتصاد موسیقی: فرایند تولید، بازاریابی و فروش محصولات (به همراه بررسی نظام اقتصاد موسیقی ایران)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران.
ایمان، محمدتقی، زنجری، نسیبه و اسکندری‌پور، ابراهیم (1389). کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی، فصلنامة تحقیقات فرهنگی،3(4):85-112.
رنجبران، بهرام، ذبیح‌زاده، بهرام و براری، مجتبی (1390). بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9(2): صص 155-180.
علیخواه، فردین و خانی‌ملکوه، محمد (1385). جوانان و مصرف موسیقی، پژوهش و سنجش، (13) 45 و 46: 197-215.
فاضلی، محمد (1384). جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 4: 27-53.
فاطمی، ساسان (1385). سازمان اداری موسیقی و قشرهای فرهنگی در جامعه، نشریة سازمان اداری هنر، مرکز تحقیقات و مطالعات هنری، شماره 1، صص 57- 68.
کوثری، مسعود (1386). گفتمان‌های موسیقی در ایران، پژوهشنامة فرهنگستان هنر، ویژة نقد جامعه‌شناسی هنر، فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران، شماره 2، صص 103-120 .
محمدیان، محمود، منتی، حسین (1386). چاشنی‌های فروش از دیدگاه بازاریابی، انتشارات ترمه، تهران.
نتل، برونو (1382). نقش موسیقی در فرهنگ ایران: ایران، ملتی تازه‌توسعه‌یافته، ترجمة ناتالی چوبینه، فصلنامة موسیقی ماهور، 6(21): صص 9-42 .
نعلچی کاشی، علیرضا، رسولیان، محسن و بوجاری، حسین (1391). بررسی رفتار خرید مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی، فصلنامة مدیریت توسعه و تحول، 8: 47-56.
هاشمی، سیدضیاء و غلامزاده نطنزی، امیرحسین (1391). نیاز و سبک مصرف موسیقی (مطالعة موردی دانش‌آموزان شهر تهران)، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، 4(1): 123-142.
یاوری گهر، فاطمه (1383). عوامل مؤثر بر رفتار (نگرش) مصرف‌کنندة داخلی در انتخاب خطوط هوایی، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
Chen, Yu-Chen, Shang, Rong-An & Lin, An-Kai (2008). The intention to download music files in a P2P environment: Consumption value, fashion, and ethical decision perspectives, Electronic Commerce Research and Applications, 7: 411– 422.
Cockrill, Antje & Liu, Yang (2013). Western popular music consumption by highly involved Chinese music fans, Journal of Retailing and Consumer Services, 1-9.
Cockrill, Antje, Sullivan, Margaret & Norbury, Heather L. (2011), Music consumption: Lifestyle choice or addiction, Journal of Retailing and Consumer Services, 18: 160–166.
Johns, Nick, Pine, Ray (2002). Consumer behaviour in the food service industry: a review, Hospitality Management, 21: 119–134.
Kerrigan, Finola, Fraser, Peter & Özbilgin, Mustafa (2004).Arts Marketing, Linacre House, Jordan Hill, Oxford.
Kubacki, Krzysztof & Croft, Robin (2006). Artists’ attitudes to marketing: a cross-cultural perspective, Int. J. Nonprofit Volunt. Sect. Mark, 11: 335–345.
Larsen, Gretchen, Lawson, Rob & Todd, Sarah (2009). The Consumption of music as self-representation in social interaction, Australasian Marketing Journal, 17: 16–26.
Liu, Xiao Fan, Tse, Chi K. & Small, Michael (2010). Complex network structure of musical compositions: Algorithmic generation of appealing music, Physica A, 389: 126-132.
Mihart, Camelia (Kailani) (2012). Modelling the influence of integrated marketing communication on consumer behaviour: an approach based on hierarchy of effects Concept, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62: 975 – 980.
Molteni, Luca & Ordanini, Andrea (2003). Consumption Patterns, Digital Technology and Music Downloading, Long Range Planning, 36: 389–406.
Mowen, John & Michael, Minor (2001). Consumer Behavior: A framework, Prentice Hall.
Ouellet, Jean-François (2007). The Purchase Versus Illegal Download of Music by Consumers: The Influence of Consumer Response towards the Artist and Music, Canadian Journal of Administrative Sciences, 24: 107–119.
R. Ogden, James, T. Ogden, Denise & Long, Karl (2011). Music marketing: A history and landscape, Journal of Retailing and Consumer Services, 18: 120–125.
Schwartz, Kelly D. & Fouts, Gregory T. (2003). Music Preferences, Personality Style, and Developmental Issues of Adolescents, Journal of Youth and Adolescence, 32(3):205–213.
Sivadas, Eugene, Grewal, Rajdeep & Kellaris, James (1998). The Internet as a Micro Marketing Tool: Targeting Consumers through Preferences Revealed in Music Newsgroup Usage, Journal of Business Research, 41: 179–186.
Throsby, David (2002). The Music Industry In The New Millennium: Global and Local Perspectives, Macquarie University, Sydney, Paper prepared for The Global Alliance for Cultural Diversity, Division of Arts and Cultural Enterprise, UNESCO, Paris.
Veltri, Theresa Marie (2010). Personality Correlates of Preferences for Music Structure and Emotion, Dissertation for Master Degree, the University of Sheffield.
Walsh, Gianfranco, Mitchell, Vincent-Wayne, Frenzel, Tobias & Wiedmann, Klaus-Peter (2003). Internet-induced changes in consumer music procurement behavior: a German perspective, Marketing Intelligence & Planning, 21(5): 305- 317.
Warr, Richard & Goode, Mark M.H. (2011). Is the music industry stuck between rock and a hard place? The role of the Internet and three possible scenarios, Journal of Retailing and Consumer Services, 18: 126-131.