کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی پسامدرنیسم
تعداد مقالات: 1
1. خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 69-77

ابراهیم محمدی؛ مریم افشار