نویسنده = ������������ ���������������� ���������� ������������ ��������������
مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یک شب و دوکمدی‌ از شکسپیر: یک بررسی تطبیقی

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 55-64

10.22059/jfadram.2012.29034

بهروز محمودی بختیاری محمودی بختیاری؛ زهرا خسروی