نویسنده = دهقانپور، حمید
زیبایی شناسی سایه پردازی در فیلم-نوآر

دوره 17، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 35-52

10.22059/jfadram.2013.30302

کیانوش جهاندیده؛ حمید دهقانپور


شاهنامه و جنبه های سینمایی آن

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 85-97

حمید دهقانپور؛ جلال الدین کزازی؛ مهدی پوررضائیان