نویسنده = ثمینی، نغمه
بازی و اهمیت آن در نمایش

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تیر 1392، صفحه 45-54

10.22059/jfadram.2013.36431

سیاوش آقازاده مسرور؛ نغمه ثمینی


بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 39-48

فرزانه پورمحمدعلی قنواتی؛ نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری