نویسنده = پورمحمدعلی قنواتی، فرزانه
بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 39-48

فرزانه پورمحمدعلی قنواتی؛ نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری