کلیدواژه‌ها = اکبر رادی
کارکرد خاطره از منظر «جریان سیال ذهن»: بررسی نمایشنامۀ خانمچه و مهتابی اثر اکبر رادی

دوره 27، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-44

10.22059/jfadram.2022.344076.615678

بهروز محمودی بختیاری؛ پگاه رضا پور؛ مریم دادخواه تهرانی