کلیدواژه‌ها = نگارگری
بازنمایی بانوان موسیقیدان در نقاشی‌های دوره قاجار

دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-72

فاطمه سادات کاشانی؛ ایلناز رهبر؛ فیروزه شیبانی رضوانی


مطالعه‌ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره‌های دوران صفوی و گورکانی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 51-62

هما رشیدیان دزفولی؛ ایلناز رهبر


بازخوانی مکان و فضای نمایش ایرانی در منتخبی از نگارگری ایرانی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 59-68

مریم دورودیان؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری