نویسنده = �������������� ������������ ����������������
تحول بیانِ تصویری در لحظه‌های‌ گفت و گویی سینمای ایران در دهۀ 1380

دوره 22، شماره 2، مهر 1396، صفحه 103-114

10.22059/jfadram.2017.62973

سجاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری