نویسنده = �������������� ������������ �������� ��������
مطالعۀ تطبیقی راهکارهای پایان‌بندی نمایشی در درام‌های دهۀ اخیر ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 57-66

مجید کیانیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری؛ سید مصطفی مختاباد