نویسنده = ���������� ������������ ������������
بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 71-82

10.22059/jfadram.2014.50017

محمدعلی صفورا؛ کامران افشار مهاجر؛ فاطمه حسینی شکیب